Pioneeriupseeriyhdistys ry

PIONEERIUPSEERIYHDISTYS RY:N TOIMINTAA

Korkeatasoisia esitelmiä pioneeriaselajista ja ajankohtaisista aiheista sekä vierailuja keväällä 2023 

Pioneeriupseeriyhdistys ry teki kevätretken Kaakkois-Suomeen 17.5.2023

Pioneeriupseeriyhdistys ry teki kevätretken 17.5.2023 Salpalinja-museoon Miehikkälässä ja tutustui sen linnoitusratkaisuihin yhdessä asiantuntijan, Terho Ahosen kanssa. Hän on kirjoittanut aiheesta myös kirjan ”Salpalinja – Suomen suoja”. Retki jatkui Haminaan. Siellä tutustuttiin Wanha Veteraani-museoon ja sen perusnäyttelyyn rauhanturvaamisesta sekä erikoisnäyttelyyn Suomen Vapaussodasta toiminnanjohtaja Vesa Kangasmäen opastuksella. Lopuksi vierailtiin RUK-museossa Veli-Matti Hartikaisen opastuksella.

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n kevätkokous pidettiin Helsingissä 30.3.2023

Kokouksen alussa kuultiin Maanpuolustuskorkeakoulun maasotaopin pioneeri- ja suojelutaktiikan opettajan, kapteeni Henri Helsteen esitelmä ”Pioneeritoiminnasta Ukrainan sodassa”. Kiitämme kapteeni Henri Helstettä mielenkiintoisesta esitelmästä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Yhdistyksen hallitukseen valittiin jäseneksi ltn res Jorma Nieminen.

Everstiluutnantti Matti Pakaraisen verkkoesitelmä 16.2.2023

Ilmavoimien pioneeripäällikkö, everstiluutnantti Matti Pakarainen kertoi verkkoesitelmässään Ilmavoimien pioneeritoiminnasta. Tärkein jokapäiväinen pioneeritehtävä lennostoissa on varautuminen pelastustoimintaan lentotoiminnassa. Poikkeusoloissa pioneeritoiminnan lajeista Ilmavoimissa korostuu liikkeenedistäminen, joka tarkoittaa sekä raivaamista, tienpitoa että vauriokorjaamista. Yleisesti pioneeritoiminnan keskeinen rooli on luoda edellytyksiä toipumiskyvylle. Ilmavoimien pioneeritoiminnassa korostuu erilaisten kumppaneiden tuki sekä normaali että poikkeusoloissa. Vuonna 2022 tämä näkyi mm. lennostoissa toimeenpantuina valmiusrakentamisharjoituksina, joilla kehitettiin yhteistoimintaa aluerakentajien kanssa. Lisäksi lennostot harjoittelevat säännöllisesti erikoisraivaamista poliisin ja pelastustoimintaa pelastuslaitoksen kanssa.

Kiitämme everstiluutnantti Matti Pakaraista mielenkiintoisesta esitelmästä ja kiltojen jäseniä aktiivisesta osallistumisesta.    

Eversti Juha Helteen verkkoesitelmä 17.1.2023

Eversti Juha Helle piti verkkoesitelmän 17.1.2023 ja kertoi työstään puolustusasiamiehenä Suomen suurlähetystössä Washingtonissa. Suomen suurlähetystö on Suomen etujen tärkein ajaja Yhdysvalloissa. Painopistealueet on turvallisuus ja viennin edistäminen. Turvallisuuden saralla tärkeintä on kiinteän yhteysverkoston rakentaminen ja vaaliminen paikallisiin päättäjiin. Hyvät henkilökohtaiset suhteet mahdollistavat asioista sopimisen, liittyvät ne sitten vierailuiden järjestämiseen, vientilupiin tai suomalaisen teollisuuden viennin edistämiseen. Lähetystö tuottaa päivittäin tietoa Suomen valtiojohdolle ja valtionhallinnolle. Suurlähetystössä palvelee noin 40 henkilöä.

Puolustusasiamies ja hänen tiiminsä tukee suurlähettilästä puolustuspolitiikkaan ja sotilaallisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa. Puolustusasiamiestoimisto raportoi vastuualueeseensa kuuluvista asioista puolustusvoimien johdolle. Puolustusasiamiestoimistossa on kolme upseeria, avustaja ja turvamies.

Kiitämme eversti Juha Hellettä mielenkiintoisesta esitelmästä ja kiltojen jäseniä aktiivisesta osallistumisesta.                       

Pioneeriaselajin kehittäminen – verkkoesitelmä 12.12.2022

Pioneeritarkastaja, eversti Jukka Aihtia kertoi pioneeriaselajin tehtävien olevan suluttaminen, liikkeenedistäminen, suojan edistäminen ja suojelu.

Pioneeritarkastaja korosti sitä, että olemme ainoa aselaji, joka tekee lähes säännöllisesti kaikkia puolustusvoimien neljää lakisääteistä tehtävää. Varsinkin viranomaisyhteistyö on kasvanut merkittävästi.

Tarkastaja piti myös lyhyen katsauksen valmiusrakentamisesta, joka on tänä vuonna ollut aikaisempiin vuosiin verrattuna erittäin mittavaa. Volyymin kasvun myötä on voitu keskittyä valmiusrakentamisen laajempaan toimintamallien testaamiseen ja kehittää kerralla laajemman joukon osaamista niin puolustusvoimien henkilöstön, viranomaisten kuin siviilienkin osalta.

Kansainvälisessä vertailussa Suomen pioneeriaselajin suorituskyvyt vastaavat hyvin nykyaikaisia uhkakuvia. Aselajia kehitetään monivuotisen ohjelman puitteissa.

Kiitämme pioneeritarkastajaa, eversti Jukka Aihtiaa mielenkiintoisesta esitelmästä.

Hyvää itsenäisyyspäivää 6.12.2022

Pioneeriupseerien työ Suomen itsenäisyyden hyväksi alkoi Jääkäripataljoona 27:n aikana, Schmardenin taistelussa ja jatkui sotien aikana Suomessa. Pioneeriupseerit ovat vuosien mittaan lujittaneet Suomen itsenäisyyttä toimimalla aselajin sekä lukuisissa muissa yhteiskunnan ja yrityselämän tehtävissä. Vakinaisessa palveluksessa olevien ja reservin pioneeriupseerien yhteistoiminta, toistensa tuntemus ja keskinäinen luottamus ylläpitää ja kehittää aselajihenkeä sekä maanpuolustustahtoa ja -valmiutta.

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n syyskokous pidettiin Helsingissä 30.11.2022

Kokouksen alussa kuultiin Terho Ahosen esitelmä ”Ajankohtainen Salpalinja”. Kiitämme Terho Ahosta mielenkiintoisesta esitelmästä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi hyväksyttiin ehdotus yhdistyksen sääntöjen muutoksista. Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin diplomi-insinööri Ilkka Haapamäki. Hallituksessa jatkavat vuodelle 2023 everstiluutnantti Riku Mikkonen, everstiluutnantti evp Matti Mähönen ja tekniikan lisensiaatti Jukka Pöllä. Eversti evp Lasse Otranen jatkaa hallituksessa seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2023-2024.

Pioneeriupseeriyhdistys ry osallistui Pioneeriaselajinliitto ry:n syyskokoukseen 26.11.2022 Hämeenlinnassa

Merivoimien pioneeritoiminta – verkkoesitelmä 25.10.2022

Merivoimien pioneeripäällikkö, komentajakapteeni Juha Lepistö piti esitelmän merivoimien pioneeritoiminnasta.

Rannikon ja saariston toimintaympäristö lyö leimansa Merivoimien pioneeritoimintaan. Vaikka työ taisteluteknisellä tasolla on periaatteessa samanlaista kuin mantereellakin, ohjaa saariston rikkonaisuus kaikkea toimintaa ja esimerkiksi kallioinen maaperä edellyttää joukoilta erityistaitoja ja -osaamista.

Merivoimien pioneeritoiminta käsittää kaikki pioneeritoiminnan lajit. Rannikkopioneerit muokkaavat taistelutilaa ennen kaikkea suluttamalla ja linnoittamalla sekä raivaamalla räjähtämättömiä ampumatarvikkeita. Taistelupioneerien ensisijaisena tehtävänä on taisteluiden aikainen liikkeenedistäminen. Raivaajasukeltajilla on kyky tehdä räjähteitä vaarattomaksi sekä pinnan alla että maan päällä.

Merivoimien pioneereilla on kyky toimia rannikon haastavissa olosuhteissa kaikkina aikoina – läpi vuoden.

Kiitämme komentajakapteeni Juha Lepistöä mielenkiintoisesta esitelmästä

Pioneeriupseeriyhdistys ry vieraili Porin prikaatin Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonassa 30.9.2022

Pataljoonan komentajan, everstiluutnantti Antti Rajahalmeen kutsumina tutustuimme taistelupioneerien valmiusyksikkötoimintaan, suluttamisen välineisiin, suojelun erikoisosaston toimintaan (KRIHA-harjoitus) sekä kemiallisten taisteluaineiden harjoitus (Live Agent Training) alueeseen.

Oli vaikuttavaa nähdä pataljoonan korkea ammattitaito ja valmius vaativiinkin suojelutehtäviin. Sekä kouluttajat että asevelvolliset ovat osin suojelualan tai siihen liittyvien alojen ammattilaisia ja opiskelijoita.

Vakuutuimme siitä, että pataljoonan kouluttamilla pioneereilla on kyky nopeasti todentaa ja torjua nykyisten uhkakuvien mukaisia taisteluaineita, myös niitä, joita käytetään hybridioperaatioissa.

Kiitämme pataljoonan komentajaa, everstiluutnantti Antti Rajahalmetta, pataljoonan kouluttajia ja asevelvollisia keskusteluista ja mielenkiintoisesta vierailusta.

Pioneeriupseeriyhdistys ry osallistui Korian Pioneerikilta ry:n 60-vuotisjuhlaan 17.9.2022 Kouvolassa

Vierailu PAROLA22 kokeiluharjoituksessa 30.8.2022

Pioneeriupseeriyhdistys ry vieraili PAROLA22 kokeiluharjoituksessa 30.8.2022 ja tutustui siellä pioneeriaselajin viimeisimpiin suorituskykyihin.

Pioneeriaselajin kehittäminen ja kokemukset – verkkoesitelmä 26.4.2022

Pioneeritarkastajan sijainen, everstiluutnantti Timo Ronkainen piti esitelmän: ”Pioneeriaselajin kehittäminen ja kokemukset

Pioneeriupseeriyhdistys ry osallistui Pioneeriaselajinliitto ry:n kevätkokoukseen 23.4.2022 Tampereella

Maanalainen suunnittelu – verkkoesitelmä 7.4.2022

Helsingin kaupungin maankäytön johtava erityisasiantuntiija Eija Kivilaakso piti esitelmän ”Maanalainen suunnittelu” torstaina 7.4.2022. Esitelmä antoi hyvän kuvan Helsingin kaupungin maanalaisesta maan ja tilojen käytöstä. Kiitämme Eija Kivilaaksoa mielenkiintoisesta esitelmästä.

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n kevätkokous pidettiin Helsingissä 31.3.2022

Kokouksen alussa kuultiin Kaartin jääkärirykmentin pioneeripäällikön majuri Petteri Viitasen esitelmä ”Pioneeritoiminta pääkaupunkiseudulla”. Kiitämme majuri Petteri Viitasta mielenkiintoisesta esitelmästä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Väestönsuojelu Suomessa – verkkoesitelmä 15.3.2022

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriön pelastusosastolta piti esitelmän ”Väestönsuojelu Suomessa” tiistaina 15.3.2022. Väestönsuojelu alkoi Suomessa sotien aikana. Viime aikoina väestönsuojelun kehtitys on ollut nopeaa. Tänä päivänä se vastaa nykyaikaisiin, nopeasti muuttuviin haasteisiin. Suomi on yksi harvoista maista maailmassa, jolla on kattava ja nykyaikainen väestönsuojelu. Kiitämme Kimmo Kohvakkaa mielenkiintoisesta esitelmästä.

Hyvää itsenäisyyspäivää 6.12.2021

Pioneeriupseerien työ Suomen itsenäisyyden hyväksi alkoi jo Jääkäripataljoona 27:n aikana, Schmardenin taistelussa, jatkuen Vapaussodassa, Talvi- ja Jatkosodassa sekä Lapin sodassa ja sotien jälkeisessä raivaamistoiminnassa.

Tämän jälkeen lukuisat pioneeriupseerit ovat vuosien mittaan lujittaneet Suomen itsenäisyyttä kouluttamalla ja toimimalla lukuisissa yhteiskunnan ja yrityselämän tehtävissä.

Yhdistämme vakinaisessa palveluksessa olevia ja reservin pioneeriupseereita sekä edistämme toistemme tuntemusta ja keskinäistä luottamusta, ylläpidämme ja kehitämme aselajihenkeä sekä maanpuolustustahtoa ja -valmiutta.

Rakentaminen valmiutta kohottaessa ja poikkeusoloisa – verkkoesitelmä 2.12.2021

Rakennuspoolin pääsihteeri, evl evp Juha Kaitera piti verkkoesitelmän ”Rakentaminen valmiutta kohottaessa ja poikkeusoloissa” torstaina 2.12.2021. Kiitämme Juha Kaiteraa mielenkiintoisesta esitelmästä.

Pioneeriupseeriyhdistys ry osallistui Pioneeriaselajinliitto ry:n syyskokoukseen 27.11.2021 Oulussa

Pioneeriupseeriyhdistys ry osallistui Korian Pioneeriupseerikerho ry:n 100-vuotisjuhlaan 13.11.2021 Kouvolassa

Korian Pioneeriupseerikerho ry on yksi Suomen vanhimpia aselajiyhdistyksiä. Kiitämme kerhon puheenjohtajaa, everstiluutnantti Riku Mikkosta ja sihteeriä, everstiluutnantti Timo Ronkaista ystävällisestä kutsusta arvokkaaseen tilaisuuteen.

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n syyskokous pidettiin Helsingissä 14.10.2021

Kokouksen alussa kuultiin pioneeritarkastaja, eversti Juha Helteen esitelmä ”Kriisinhallinnan opit aselajille”. Kiitämme eversti Juha Hellettä mielenkiintoisesta esitelmästä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin diplomi-insinööri Ilkka Haapamäki ja jäseniksi hallitukseen kaksivuotiselle kaudelleen 2022-2023 everstiluutnantti Riku Mikkonen, everstiluutnantti evp Matti Mähönen ja tekniikan lisensiaatti Jukka Pöllä. Eversti evp Lasse Otranen jatkaa hallituksessa vuodelle 2022.

Pioneeriupseeriyhdistys ry osallistui Pioneeriaselajinliitto ry:n strategiapäivään 18.9.2021 Hämeenlinnassa

Pioneeriupseeriyhdistys ry vieraili Tammisaari 21 harjoituksessa Syndalenissa 31.8.2021

Pioneeritarkastaja, eversti Juha Helle oli kutsunut yhdistyksen vierailulle Tammisaari 21 pioneeritoiminnan kokeiluharjoitukseen Syndalenin alueelle Hankoniemellä. Yhdistyksen jäsenillä oli tilaisuus tutustua Maavoimien valmiuspioneerijoukkueiden suluttamiskykyihin ja nähdä myös kehitteillä olevia suorituskykyjä.

Everstiluutnantti Timo Ronkainen ja kapteeni Jari Sinokki esittelivät harjoitusalueelle koottuja suluttamiskalustoja ja niiden käyttöä sekä pioneeritoiminnan suunnittelua. Toimintaesittelyissä olivat väylien turvaaminen, erilaiset suluttamismenetelmät ja linnoittaminen. Useat yritykset esittelivät pioneeriaselajiin liittyviä tuotteitaan.

Oli mielenkiintoista nähdä aselajin kehittämiseen liittyvää suunnittelua ja harjoituksen toteutus. Järjestelyt olivat vaikuttavat; välineet, joukot, niiden varusteet ja valmius kokonaisuudessaan testattiin.

Kiitämme pioneeritarkastajaa, eversti Juha Hellettä mielenkiintoisesta vierailusta.

Pioneeriupseerit kansainvälisessä sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä – verkkoesitelmä 15.6.2021

Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan on yksi puolustusvoimien lakisääteisistä tehtävistä. Myös pioneeriupseerit ovat ja ovat olleet mukana näissä tehtävissä useilla eri operaatioalueilla. Oman vahvan näkemyksemme tehtävistä ja toimintaoloista muodostamme tavanomaisesti uutiskuvien kautta tietämättä arjen todellisuutta ja tehtävien haasteita. Pioneeriupseeriyhdistys ry tarjosi tähän uuden näkökulman.

Aluksi pioneeritarkastaja, eversti Juha Helle kertoi sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävistä, joihin pioneeriupseereita on osallistunut sekä selvitti vaatimukset ja menettelytavat tehtäviin hakeutumiseksi. Tämän jälkeen suomalaisen kriisinhallintajoukon komentaja, everstiluutnantti Mikko Illi toi aidon näkökulman pioneeriupseerin arjen tehtävistä ja toiminnan haasteista paikanpäältä Etelä-Libanonista.

Kiitämme eversti Juha Hellettä ja everstiluutnantti Mikko Illiä mielenkiintoisista esitelmistä

Yhdistys osallistui Pioneeriaselajinliitto ry:n kevätkokoukseen 17.4.2021 Oulussa

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 30.3.2021 Helsingissä

Yhdistyksen jäsenet kutsuttiin sääntömääräiseen kevätkokoukseen tiistaiksi 30.3.2021 klo 16:00.  Kokous pidettiin etäkokouksena Microsoft Teamsin avulla. Pandemiaa koskevien viranomaismääräysten salliessa osa jäsenistä osallistui kokoukseen osoitteessa Töölöntorinkatu 2, Helsinki.

Kokouksen aluksi kuultiin pioneeritarkastaja, eversti Juha Helteen esitelmä ”Pioneeriaselajin nykytila ja kehitysnäkymät”. Kiitämme eversti Juha Hellettä mielenkiintoisesta esitelmästä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallituksen uudeksi jäseneksi kaksivuotiselle kaudelleen 2021-2022 valittiin eversti evp Lasse Otranen.

JÄSENEKSI PIONEERIUPSEERIYHDISTYKSEEN

Päivitä tietosi pioneeriaselajista tutustumalla toisiin pioneeriupseereihin, kuulemalla esitelmiä ja webinaareja ajankohtaisista asioista pioneeriaselajissa, vaikuttamalla ja osallistumalla keskusteluun Pioneeriupseeriyhdistys ry:n jäsenenä.

Hae Pioneeriupseeriyhdistys ry:n jäsenyyttä täyttämällä hakulomake. Lähetä se sihteeri Matti Mähöselle .

Tästä linkistä pääset Pioneeriupseeriyhdistys ry:n jäsentietolomakkeen sähköiseen versioon  täyttämistä varten

PIONEERIUPSEERIYHDISTYS RY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n tarkoituksena on yhdistää vakinaisessa palveluksessa olevia ja reservin pioneeriupseereita sekä edistää toistensa tuntemusta ja keskinäistä luottamusta.

Yhdistys ylläpitää ja kehittää toiminnallaan aselajihenkeä sekä maanpuolustustahtoa ja -valmiutta. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä esitelmä-, koulutus- ja juhlatilaisuuksia sekä pienimuotoisia tutustumismatkoja ja harjoittamalla julkaisutoimintaa. Yhdistys edistää myös pioneerialan osaamista apurahoin ja stipendein.

Yhdistys järjestää kahdesti vuodessa kokouksen, jonka yhteydessä tutustutaan johonkin pioneereja kiinnostavaan yritykseen, rakennuskohteeseen tai puolustusvoimien laitokseen. Usein kokouksen yhteydessä kuullaan myös ajankohtainen esitelmä. Viime vuosien kohteina ovat olleet Pioneerikoulu Lappeenrannassa, Maanpuolustuskorkeakoulu Helsingissä, Sito Oy Espoossa, Panssariprikaati ja Panssarimuseo Parolassa, Reserviupseerikoulu Haminassa, Korian entinen varuskunta Kouvolassa ja Karjalan prikaati Kouvolassa.

TUTUSTU JULKAISUIHIMME KOTISIVULLAMME, FACEBOOKISSA JA HAKKU-LEHDESSÄ:

Olemme somessa, katso julkinen facebook sivumme

PIONEERIUPSEERIYHDISTYS RY:N HALLITUS 2023

Puheenjohtaja Ilkka Haapamäki, ltn res dipl. ins.

Varapuheenjohtaja 28.2.2023 saakka Riku Mikkonen evl

Sihteeri ja jäsenasiat Matti Mähönen evl evp

Rahastonhoitaja ja varapuheenjohtaja 1.3.2023 alkaen Jukka Pöllä vänr res tekn.lis.

Toiminta Lasse Otranen ev evp

Jäsen 1.4.2023 alkaen Jorma Nieminen ltn res

PIONEERIUPSEERIYHDISTYS RY:N JÄSENEKSI

Jäseneksi voi liittyä jokainen pioneeriaselajin reservin upseeri tai pioneeriaselajin tehtävissä vakinaisessa palveluksessa oleva tai ollut upseeri sekä RUK:n Pioneerilinjan ja reserviupseeritutkinnon suorittanut.

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n jäsenenä voit tilata edulliseen jäsenhintaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Hakku-lehden, maan vanhimman aselajilehden. Lehti kertoo yhdistyksemme toiminnasta ja ajankohtaiset uutiset pioneeriaselajista ja siihen liittyvästä vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä.

Päivitä yhteystietosi Pioneeriupseeriyhdistys ry:n sihteerille Matti Mähöselle . Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi, mikäli haluat tiedotteita ja ilmoituksia niiden kautta. Tietojasi säilytetään Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n MPKL rekisterissä.

Tästä linkistä pääset Pioneeriupseeriyhdistys ry:n jäsentietolomakkeen sähköiseen versioon  täyttämistä varten

PIONEERIUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pioneeriupseeriyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää vakinaisessa palveluksessa olevia ja reservin pioneeriupseereita sekä edistää toistensa tuntemusta ja keskinäistä luottamusta.

Yhdistys ylläpitää ja kehittää toiminnallaan aselajihenkeä sekä maanpuolustustahtoa ja -valmiutta. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä esitelmä-, koulutus- ja juhlatilaisuuksia sekä pienimuotoisia tutustumismatkoja ja harjoittamalla julkaisutoimintaa. Yhdistys edistää myös pioneerialan osaamista apurahoin ja stipendein.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi jäsenmaksun lisäksi

1. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
2. järjestää keräyksiä ja arpajaisia lain ja säädösten määrittämällä tavalla ja luvalla
3. hallita ja omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä
4. harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa

3 § Jäsenet

Jäseneksi voi liittyä pioneeriaselajin tehtävissä vakinaisessa palveluksessa oleva tai ollut upseeri tai pioneeri- tai suojelualan reserviupseeritutkinnon suorittanut henkilö.

Yhdistyksen jäseneksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua aselajin toimintaa tai tarkoitusta merkittävällä tavalla tukenut tai pioneeriaselajissa tai sitä lähellä olevissa tehtävissä toiminut
upseeri.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenet hyväksyy hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt muistutuksesta huolimatta maksamatta jäsenmaksunsa. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai toimii vastoin sen tarkoitusperiä.

5 § Jäsenmaksu

Jäsenen tulee suorittaa yhdistyksen syyskokouksen määräämä vuosittainen jäsenmaksu.

6 § Yhdistyksen kokoukset

Kokouksessa on jokaisella jäsenellä ääni- ja puhevalta ja kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi antaa äänivaltansa valtakirjalla myös toiselle yhdistyksen jäsenelle. Kokouksessa läsnä oleva jäsen voi käyttää äänivaltaa enintään yhden viidesosan kokouksen äänimäärästä.

Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua yhdistyksen kokouksiin joko tulemalla kokouspaikalle tai osallistumalla etänä hallituksen päättämällä ja kokouskutsussa ilmoittamalla sähköisellä tavalla.
Mahdolliset valtakirjat on toimitettava viimeistään kokouspaikalle tulon yhteydessä tai etäosallistuttaessa siten, että se on kokouksen kutsujan tiedossa kokousta edeltävänä päivänä postin tai sähköpostin välityksellä.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä äänivaltaiset läsnäolijat
4. päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta
5. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista ja niiden maksamisajankohdasta
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan edustajat Pioneeriaselajin Liitto ry:n hallitukseen ja liittokokoukseen (syyskokoukseen)
8. valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden toimintaa ja tilejä
9. käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään 30 päivää ennen syyskokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat
10. päätetään kokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä äänivaltaiset läsnäolijat
4. esitetään päättyneen toiminta- ja tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
6. valitaan edustajat Pioneeriaselajin Liitto ry:n liittokokoukseen (kevätkokoukseen)
7. käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään 30 päivää ennen kevätkokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat
8. päätetään kokous

Yhdistyksen muu kokous pidetään hallituksen kutsumana tai kun vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselle esittää.

Yhdistyksen kokouksesta tulee ilmoittaa jäsenille kirjeitse/sähköpostitse tai ilmoituksella Hakku-lehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja jäsenistä puolet eroaa vuosittain. Ensimmäisenä toimintavuotena erovuoroiset määrittää arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan ja jäsenrekisterin pitäjän, mitkä tehtävät voidaan antaa myös samalle henkilölle.

Hallitus pitää kokouksen puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai suullisesti vähintään yksi viikko ennen kokousta.

Hallituksen jäsenet voivat osallistua kokouksiin joko tulemalla kokouspaikalle tai osallistumalla etänä kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus antaa tilinpäätöksen tarvittavine asiakirjoineen viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle
yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus suorittamastaan tarkastuksesta vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi aina yhdessä.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen.

Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen on tehtävä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jossa sääntömuutoksen tai purkamisen puolesta on annettu vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jäävät varat luovutetaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin yhdistyksen tarkoitusperää toteuttavalle tai lähellä olevalle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai yhteisölle.

11 § Kerhotoiminta

Jäsenet voivat perustaa rekisteröimättömiä yhdistykseen kuuluvia alueellisia, paikallisia tai toiminnallisia kerhoja, jotka toimivat yhdistyksen yhteisten tarkoitusten toteuttamiseksi.

12 § Muut säännökset

Toiminnassa noudatetaan muutoin Suomen voimassa olevaa yhdistyslakia.

Nämä säännöt ovat hyväksytty Pioneeriupseeriyhdistys ry:n kevätkokouksessa 30.11.2022 ja tulleet voimaan 23.02.2023

 

 

YHDISTYKSELLÄMME ON VAALITTAVANA PIONEERIUPSEERIEN KUNNIAKKAAT PERINTEET

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n perustamispäätös tehtiin 16.10.1952

Pioneeriupseeriyhdistyksen syntysanat lausuttiin 16.10.1952 Korialla, Suuri joukko vakinaisessa palveluksessa olevia ja reservin pioneeriupseereita oli kokoontunut jääkärikenraalimajuri V H Vainion 60-vuotisjuhlaan. Tilaisuudessa päätettiin eversti Reino Arimon esityksestä perustaa reservin ja vakinaisessa palveluksessa olevia pioneeriupseereita yhdistävä Pioneeriupseeriyhdistys ja erityinen Pioneerisäätiö.

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 14.3.1955

Pioneeriupseeriyhdistyksen perustava kokous pidettiin Pääesikunnassa 14.3.1955.

Jääkärikenraalimajuri Otto Bonsdorff oli Pioneeriupseeriyhdistys ry:n ensimmäinen puheenjohtaja

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin jääkärikenraalimajuri Otto Bonsdorff, varapuheenjohtajaksi diplomi-insinööri Ossi Kivelä sekä hallituksen jäseniksi diplomi-insinööri A Junttila, diplomi-insinööri H Paasikallio, eversti R Arimo ja majuri L Sutela. Hallituksen sihteerinä toimi majuri Jorma Kämäri (Kämärin asiantuntemusta pioneeritoiminnasta on kuvattu kirjassa).

Otto Bonsdorff toimi yhdistyksen puheenjohtajana kolmetoista vuotta ja kutsuttiin myöhemmin sen kunniapuheenjohtajaksi. Hän oli opiskellut aikanaan kaksi vuotta Dresdenin teknillisessä korkeakoulussa ja ilmoittanut isälleen helmikuussa 1915 palaavansa jatkamaan opintojaan siellä mutta suunnannutkin matkansa ensimmäisten joukossa vapaaehtoiseen sotilaskoulutukseen Lockstedtiin.

Schmardenin taistelussa 25.7.1916

Jääkäri Otto Bonsdorff osallistui mm. Schmardenin taisteluun haavoittuen siinä. Jääkäripataljoona 27:n pioneerikomppania osana saksalaisen reservijääkäripataljoona 1:n muodostamaa osastoa. Schmardenin taistelun vuosipäivä on myös suomalaisen pioneeriaselajin juhlapäivä

Jääkärin morsian

Otto Bonsdorff lienee ainoa Jääkäripataljoona 27:n jäsen, joka toi mukanaan aidon jääkärin morsiamen. Bonsdorff vihittiin Libausta kotoisin olleen opettaja Olga Alroèn kanssa Helsingissä vuoden 1918 lopulla. Hän osallistui kotimaassa kaikkiin kolmeen sotaan ja päätti virkauransa nykyistä pioneeritarkastajaa vastaavassa pääesikunnan pioneeripäällikön tehtävässä.

Yhdistyksen pitkä perinne

Bonsdorffin jälkeen yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet kenraaliluutnantti Reino Arimo, eversti Veikko Sutela, eversti Väinö Uotila, eversti Aarne Ahonen, everstiluutnantti Elja Puranen, eversti Jouko Eskola, eversti Paavo Aho, insinööri Pekka Nurmi, eversti Seppo Rahkonen, eversti Alpo Julkunen, insinöörieverstiluutnantti Kari Lampinen, everstiluutnantti Heikki Ylönen ja insinöörimajuri Risto Lehtomäki.

Yhdistys juhli 14.3.2015 näyttävästi kuutta vuosikymmentään Museo Militariassa Hämeenlinnassa

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n toiminta-alue on koko Suomi

Koko maan kattavan yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää vakinaisessa palveluksessa olevia ja reservin pioneeriupseereita sekä edistää toistensa tuntemusta ja keskinäistä luottamusta. Se toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä esitelmä-, koulutus- ja juhlatilaisuuksia sekä pienimuotoisia tutustumismatkoja ja harjoittamalla julkaisutoimintaa. Yhdistys edistää myös pioneerialan osaamista apurahoin ja stipendein.

Rauhanajan pioneerijoukkojen sijoittuessa nyt maan eri osiin, nähdään yhdistyksessä haasteena aselajin piirissä palvelevien upseerien yhteenkuuluvuuden edistäminen. Virassa olevien samoin kuin reservin pioneeriupseereiden toivotaankin enenevässä määrin tulevan mukaan koko maan kattavan aselajia kokoavan yhdistyksen toimintaan.

Oma ammattijulkaisu

Yhdistyksellä oli vuodesta 1960 vuoteen 1974 saakka oma kahdesta neljään kertaan vuodessa ilmestynyt Pioneeriupseeri-lehti reservin pioneeriupseerien ja aktiivipalveluksessa olevan pioneeripäällystön yhdyssiteenä. Lehti ehti ilmestyä 35 kertaa ja sen painosmäärä oli suurimmillaan 2 400 kappaletta. Lehti oli puhtaasti ammattijulkaisu käsitellen historiaa, pioneeriaselajin nykynäkymiä, katsauksia koti- ja ulkomailta, rakennusaineteollisuutta, rakentamista sekä sodan kuvaa ja sodankäyntimenetelmiä. Siinä kerrottiin myös yhdistyksen toiminnasta ja esiteltiin lyhyesti kulloinkin päättyneen RUK:n kurssin tapahtumia sekä vakinaisen väen pioneerijoukkojen toimintaa. Korkeatasoisissa lehden erikoisnumeroissa käsiteltiin mm. suojatilojen rakentamista, elementtirakentamista, valmisosien käyttöä linnoittamisessa sekä räjähdysaineita.

”Pioneeriaselajin historia 1918 – 1968” ilmestyi vuonna 1975

Yhdistys käynnisti alkuvuodesta 1965 hankkeen aselajin historian aikaansaamiseksi. Everstiluutnantti Eero-Eetu Saarisen kirjoittama Pioneeriaselajin historia 1918 – 1968 ilmestyi vuonna 1975 Pioneeriupseeriyhdistyksen kustantamana. Kirjan painosmäärä oli runsaat 2000 kappaletta ja sen myyntityö kesti lähes kymmenen vuotta.

”Suomen linnoittamisen historia” ilmestyi vuonna 1981

Pioneeriupseeriyhdistyksen hallitus pyysi keväällä 1974 kenraaliluutnantti Reino Arimoa kirjoittamaan Suomen linnoittamisen historian. Teos ilmestyi vuonna 1981 Suomen Sotatieteellisen Seuran julkaisusarjassa Otavan kustantamana nimellä Suomen linnoittamisen historia 1918 – 1944.

Pioneeriupseeriyhdistys oli yksi neljästä Pioneeriaselajin Liitto ry:n perustajayhdistyksestä

Tästä pääset Pioneeriaselajiliiton  kotisivuille

Pioneeriupseeriyhdistys oli yksi neljästä Pioneeriaselajin Liitto ry:n perustajayhdistyksestä. Alueellisten pioneerikiltojen ohella se jäi sen valtakunnalliseksi jäsenyhdistykseksi, kun liitto aloitti toimintansa 8.11.1975.
Oman lehden lakkauttaminen ja uuden keskusjärjestön perustaminen muodostivat vedenjakajan yhdistyksen toiminnassa. Pioneeriupseeriyhdistyksen johtavan roolin aselajin piirissä toimivien yhdistysten piirissä voidaan katsoa tällöin siirtyneen Pioneeriaselajin Liitolle. Pioneeriupseeriyhdistyksen jäseniä on kuitenkin tärkeissä tehtävissä Pioneeriaselajin Liitossa, Hakku-lehdessä, Pioneerisäätiössä, Pioneerimuseossa ja Pioneerimuseosäätiössä.

Pioneeriupseeriyhdistys ry on nykypäivää

Yhdistys järjestää kahdesti vuodessa kokouksen, jonka yhteydessä tutustutaan johonkin pioneereja kiinnostavaan yritykseen, rakennuskohteeseen tai puolustusvoimien laitokseen. Usein kokouksen yhteydessä kuullaan myös ajankohtainen esitelmä. Viime vuosien kohteina ovat olleet Pioneerikoulu Lappeenrannassa, Maanpuolustuskorkeakoulu Helsingissä, Sito OY Espoossa, Panssariprikaati ja Panssarimuseo Parolassa, Reserviupseerikoulu Haminassa, Korian entinen varuskunta Kouvolassa ja Karjalan prikaati Kouvolassa.

Päivitä tietosi pioneeriaselajista osallistumalla Pioneeriupseeriyhdistys ry:n toimintaan.

Vuoden 2021 toiminnasta voit lukea tältä nettisivulta, facebook sivulta ja Hakku-lehdestä

Yhdistyksen tiedotuskanava on Hakku-lehti

Tämän sivuston lisäksi yhdistyksen tiedotuskanavana toimii maan vanhin aselajilehti Hakku.

Takaisin jäsenyhteisölistaukseen