Sääkilta ry

Sääkillan tarkoituksena on vaalia maanpuolustushenkeä ja toimia sääpalvelutehtävistä kiinnostuneiden yhdyssiteenä, vaalia killan piiriin kuuluvia historiallisia perinteitä ja yleisiä muistoja, edistää alalla palvelevien varusmiesten viihtyvyyttä sekä tukea vaikeuksiin joutuneita sotaveteraaneja ja kiltalaisia. ­

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perinneaineistoa, julkaisee kiltaa koskevia painotuotteita ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, koulutus-, keskustelu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia.

 

Jäsenyys

Killan varsinaiseksi jäseneksi voi hakemuksestaan päästä jokainen sääpalvelutehtävissä toiminut tai toimiva ja sääasioista kiinnostunut hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka killan hallitus hyväksyy jäseneksi.

Killan jäsenyyttä voi hakea kätevästi jäsenhakemuslomakkeella.

Killan jäsenmaksu vuonna 2018 on 20,00 euroa, joka sisältää Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n (MPKL) osuuden 10,00 euroa. MPKL hoitaa jäsenmaksujen laskutuksen killan jäseniltä.

Kilta tiedottaa toiminnastaan jäsenille jäsenkirjeellä, jäsenintranetissä ja Facebook-sivulla sekä sähköpostitse niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä.

Killan jäsenrekisteri on osa Maanpuolustusrekisteriä (tietosuojaseloste). Jäsenet voivat tarkistaa omat jäsentietonsa ja muuttaa niitä rekisterin verkkopalvelussa.

 

Myyntituotteet

 • Kiltamerkki. Hopeinen, kullattu. Halkaisija n. 10 mm, ruuvikiinnitys. Kuviona lumihiutale ja miekka. 10,00 euroa/kpl
 • Kodin suojautumis-, pelastus- ja ensiapuohje. 2,00 euroa/kpl
 • Vanhat Sääkilta-lehdet. 3,00 euroa/kpl

Tuotteita voi tilata sähköpostitse alla mainitusta sähköpostiosoitteesta.

 

Historiaa

Kilta on perustettu vuonna 1967 nimellä Säämieskilta ry. Nykyinen nimi Sääkilta ry otettiin käyttöön vuonna 2002.

Perinnejoukkoja:

 • Sotilasmeteorologinen Keskusasema 1924-1942
 • Keskussääasema 1942-31.8.1985
 • Suojelu- ja Sääkoulu 1.9.1985-30.9.1992
 • Ilmavoimien Viestikoulu (nyk. Ilmasotakoulu) 1.10.1992-
 • Tiedustelu- ja Sääkoulu (Tiedustelupatteristo) 1.10.1992-31.12.2014
 • Satakunnan Tykistörykmentti / Porin Prikaati 1.1.2015-

 

Hallitus

saakilta.ry@gmail.com

Hallitukseen kuuluvat 13.3.2019 alkaen

 • Asko Hutila
 • Jarkko Niemelä
 • Jouni Kankaanpää
 • Lauri Vihma
 • Matti Pöhö
 • Pasi Hölttä, puheenjohtaja
 • Reijo Miettinen, varapuheenjohtaja
 • Terhi Nikkanen
 • Veera Mäkitalo

Hyväksytty vuosikokouksessa 10.3.2003.

Nimi, kotipaikka ja toimialue

1. Yhdistyksen nimi on Sääkilta ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Suomen valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. Niissä asioissa, joista säännöissä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan yhdistyslakia.

Tarkoitus ja toiminta

2. Killan tarkoituksena on vaalia maanpuolustushenkeä ja toimia sääpalvelutehtävistä kiinnostuneiden yhdyssiteenä, vaalia killan piiriin kuuluvia historiallisia perinteitä ja yhteisiä muistoja, edistää alalla palvelevien varusmiesten viihtyvyyttä sekä tukea vaikeuksiin joutuneita sotaveteraaneja ja kiltalaisia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perinneaineistoa, julkaisee kiltaa koskevia painotuotteita ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, koulutus-, keskustelu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski- ja kustannustoimintaa ja kerätä varoja järjestämällä maksullisia tilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä, testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3. Killan varsinaiseksi jäseneksi voi hakemuksestaan päästä jokainen sääpalvelutehtävissä toiminut tai toimiva tai sääasioista kiinnostunut hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy. Killan kokouksissa on äänioikeus vain niillä varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet edellisen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Killan kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä killan toiminnan tukemisesta kiinnostuneen yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

Killan kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen esityksestä valita henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut killan päämäärien hyväksi.

Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa epäitsenäisiä, rekisteröimättömiä paikallisosastoja edistämään killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä.

Jäsenmaksujen suuruuden ja suoritustavan määrää killan vuosikokous.

4. Jäsenen, joka haluaa erota killasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti killan kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä.

Hallitus voi erottaa killasta jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa kiltaa, sen työtä ja päämääriä tai toimii killan kunnian vastaisesti. Hallitus voi erottaa killasta myös jäsenen, joka on toistuvasti laiminlyönyt jäsenmaksujensa maksamisen.

Hallitus ja sen tehtävät

5. Vuosikokous valitsee killalle hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt. Viimeksi mainitut voidaan valita myös killan muusta jäsenistöstä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että heistä vuosittain puolet eroaa. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Sama puheenjohtaja voidaan valita korkeintaan kolmeksi vuodeksi peräkkäin.

6. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7. Hallituksen tehtävänä on:
1) Johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
2) Edustaa kiltaa, tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu killan kokouksille, sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana.
3) Kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
4) Toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset.
5) Vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.
6) Valita killalle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa talousarvion rajoissa.
7) Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen 3. ja 4.:n määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa.
8) Laatia killan toiminta- ja tilikertomukset.
9) Laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
10) Hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.

Valtuuskunta

8. Killan hallituksen neuvoa-antavana elimenä toimii killan valtuuskunta. Valtuuskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet valitsee killan vuosikokous vuodeksi kerrallaan.

Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 10 ja enintään 30 killan varsinaista jäsentä. Valtuuskunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajansa kutsusta.
Kokoukset

9. Killan vuosikokous pidetään maaliskuun 31. päivään mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2) Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, kaksi sihteeriä, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3) Esitetään hallituksen laatima killan toimintakertomus sekä killan tilit ja tilintarkastajien niistä antamat lausunnot.
4) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
5) Käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksujen suuruus ja maksuaika.
6) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
8) Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet.
9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä.
10) Käsitellään muut hallituksen esittämät tai killan jäsenten ennen edellisen tammikuun 1. päivää hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

10. Muita killan kokouksia pidetään tarvittaessa hallituksen kutsusta tai milloin vähintään 1/5 jäsenistä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

11. Killan kutsuu kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille henkilökohtaisesti kirjeitse neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Killan tilit ja nimen kirjoittaminen

12. Killan tilikausi on kalenterivuosi. Killan tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun 10. päivää jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

13. Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa tai joku heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus voi valita yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan killan nimen siitä erikseen lähemmin määrättävällä tavalla.

Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

14. Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 2/3 killan kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava toisessa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin äänten enemmistöin. Sääntöjen muuttamisehdotuksesta on tiedotettava jäsenille kokouskutsussa.

15. Päätökseen, joka tarkoittaa killan purkamista, vaaditaan vähintään 2/3 killan kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava toisessa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin äänten enemmistöin. Killan purkamisehdotuksesta on tiedotettava jäsenille kokouskutsussa.

16. Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus siirtyy maanpuolustuksellista toimintaa edistäviin tarkoituksiin purkamiskokouksen päätöksen mukaisesti.

17. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Takaisin jäsenyhteisölistaukseen