Sääkilta ry

Sääkillan tarkoituksena on vaalia maanpuolustushenkeä ja toimia sääpalvelutehtävistä kiinnostuneiden yhdyssiteenä, vaalia killan piiriin kuuluvia historiallisia perinteitä ja yleisiä muistoja, edistää alalla palvelevien varusmiesten viihtyvyyttä sekä tukea vaikeuksiin joutuneita sotaveteraaneja ja kiltalaisia. ­

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perinneaineistoa, julkaisee kiltaa koskevia painotuotteita ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, koulutus-, keskustelu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia.

 

Jäsenyys

Killan varsinaiseksi jäseneksi voi hakemuksestaan päästä jokainen sääpalvelutehtävissä toiminut tai toimiva ja sääasioista kiinnostunut hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka killan hallitus hyväksyy jäseneksi.

Killan jäsenyyttä voi hakea kätevästi jäsenhakemuslomakkeella.

Killan jäsenmaksu vuonna 2023 on 25,00 euroa, joka sisältää Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n (MPKL) osuuden 10,00 euroa. MPKL hoitaa jäsenmaksujen laskutuksen killan jäseniltä.

Kilta tiedottaa toiminnastaan jäsenille jäsenkirjeellä, jäsenintranetissä ja Facebook-sivulla sekä sähköpostitse niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä.

Killan jäsenrekisteri on osa Maanpuolustusrekisteriä (tietosuojaseloste). Jäsenet voivat tarkistaa omat jäsentietonsa ja muuttaa niitä rekisterin verkkopalvelussa.

 

Myyntituotteet

 • Kiltamerkki. Hopeinen, kullattu. Halkaisija n. 10 mm, ruuvikiinnitys. Kuviona lumihiutale ja miekka. 10,00 euroa/kpl
 • Kodin suojautumis-, pelastus- ja ensiapuohje. 2,00 euroa/kpl
 • Vanhat Sääkilta-lehdet. 3,00 euroa/kpl

Tuotteita voi tilata sähköpostitse alla mainitusta sähköpostiosoitteesta.

 

Historiaa

Kilta on perustettu vuonna 1967 nimellä Säämieskilta ry. Nykyinen nimi Sääkilta ry otettiin käyttöön vuonna 2002.

Perinnejoukkoja:

 • Sotilasmeteorologinen Keskusasema 1924 – 1942
 • Keskussääasema 1942 – 31.8.1985
 • Suojelu- ja Sääkoulu 1.9.1985 – 30.9.1992
 • Ilmavoimien Viestikoulu (nyk. Ilmasotakoulu) 1.10.1992 –
 • Tiedustelu- ja Sääkoulu (Tiedustelupatteristo) 1.10.1992 – 31.12.2014
 • Satakunnan Tykistörykmentti / Porin Prikaati 1.1.2015 –

 

Hallitus

Hallitukseen kuuluvat 3.5.2023 alkaen

 • Pasi Hölttä (puheenjohtaja)
 • Reijo Miettinen (varapuheenjohtaja)
 • Veera Mäkitalo (sihteeri)
 • Jarkko Niemelä (rahastonhoitaja)
 • Terhi Nikkanen
 • Matti Pöhö
 • Matti Huutonen
 • Pekka Pihlanko

Yhdistyksen kokous on hyväksynyt säännöt 13.3.2019 ja 24.8.2019. Patentti- ja rekisterihallitus on merkinnyt säännöt yhdistysrekisteriin 30.8.2019.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sääkilta ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on valtakunnallisesti vaalia maanpuolustushenkeä ja toimia sääpalvelutehtävissä toimineiden yhdyssiteenä sekä vaalia yhdistyksen piiriin kuuluvia historiallisia perinteitä ja yhteisiä muistoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää esimerkiksi esitelmä­, juhla­, keskustelu­, koulutus-, retkeily­ ja tutustumistilaisuuksia sekä kerätä perinneaineistoa ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen sääpalvelutehtävissä toiminut tai toimiva tai muuten sääasioista kiinnostunut Suomen kansalainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa nimetä pysyvästi yhdistyksen jäsen, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseniä voi olla samanaikaisesti enintään kaksikymmentä.

Yhdistyksen koejäseneksi voi hallitus kutsua henkilön, joka hiljattain on ansiokkaasti suorittanut varusmiespalveluksensa sääpalvelualalla ja joka hakee yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä. Hallituksen tulee kahden vuoden kuluessa hyväksyä koejäsen varsinaiseksi jäseneksi tai hylätä hakemus.

Varsinaisilta jäseniltä ja kunniajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Koejäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt edellisen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun maksamatta.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 3–8 yhdistyksen jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

6. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7. Yhdistyksen kokoukset

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden avulla kokouskutsussa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Koejäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi–huhtikuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle ennen edellisen tammikuun 1. päivää.

8. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Takaisin jäsenyhteisölistaukseen