Satakunnan Pioneerikilta ry

SATAKUNNAN PIONEERIKILTA RY

Kilta on perustettu Säkylässä 26.7.1985 sotiemme veteraanien aloitteesta.img_0012

Talvi- ja jatkosotaan perustettiin useita pioneerijoukkoja juuri Kokemäen, Harjavallan, Köyliön ja Säkylän seuduilta.

11.Pion.K ja 12.Pion.K olivat alkuvaiheessa 6. divisioonan alaisia yksiköitä muodostaen ylipäällikön reservin. Vuoden vaihteessa 1940 yksiköt liitettiin tuolloin perustettuun, 3. Divisioonaan kuuluneeseen Pion.P 3:een ja ne osallistuivat sotatoimiin Summassa ja Viipurissa. Summan kaistalla toimi myös II AK:aan kuulunut satakuntalainen 29. Pion.K.

Jatkosotaan perustettiin Pion.P 29 Säkylän ja Köyliön miehistä ja Pion.P 31 Kokemäeltä. Ensinmainittu kuului 1. Divisioonaan, jonka sotatie johti Karjalan Kannakselta Aunuksen Kannaksen valtaukseen ja siitä pohjoiseen Karhumäkeen. Pion.P 31 kuului 15. Divisioonaan, joka taisteli Karjalan Kannaksella. Osa  satakuntalaisista pioneereista osallistui myös Lapin sotaan.

muistomerkkiSäkylän Huovinrinteen kasarmialueen Kunniapolun varteen pystytettiin itsenäisyytemme 70-vuotisjuhlavuonna killan hankkeena pioneerimuistomerkki. Muistomerkissä on kolme Luumäeltä haettua    Salpa-aseman panssariestekiveä, pioneeritunnus ja laatassa teksti ”Talvi- ja jatkosodan 1939-1944 pioneerit”.

 

 

 

 

Veteraanien henkinen ja taloudellinen tukeminen ovat olleet killan tärkeimpiä toimintoja. Kilta ylläpitää maanpuolustushenkeä ja vaalii aselajin perinteitä sekä toimii yhdyssiteenä jäsentensä ja Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan välillä.

Hakku-lehden taloutta parantamaan aloitettu ”Alokashakku” –projekti käynnistettiin killan toimesta Porin prikaatissa  vuonna 1987.

Satakunnan Pioneerikilta rykiltalogo

Puheenjohtaja:

Olli Niemensivu, Vähäkinnontie 3 A 13, 26100 RAUMA, 0400 537 129, niemensivuolli(at)gmail.com

Kunniapuheenjohtaja:

Seppo Pere, KOKEMÄKI

Varapuheenjohtaja:

Jyri Virtanen, Suonsyrjäntie 42, 32810 PEIPOHJA, 0400 324 644, jyri.virtanen(at)visara.inet.fi

Sihteeri:

Matti Vihottula, Hemminkuja 9, 27800 SÄKYLÄ, 0400 772 693, matti.vihottula(at)gmail.com

 

kiltalogoSATAKUNNAN PIONEERIKILTA r.y. SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Satakunnan Pioneerikilta r.y. ja kotipaikka Säkylä.

2 §

Yhdistys on jäsenenä Pioneeriaselajin Liitto r.y.- nimisessä yhdistyksessä, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto ja jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on valtiovallan hyväksymien, voimassaolevien sopimusten velvoitukset huomioonottaen maanpuolustushengen vaaliminen, pioneerijoukoissa palvelleiden toisiinsa lähentäminen, alueellaan asuvien vaikeuksiin joutuneiden aselajiveteraanien henkinen ja aineellinen tukeminen sekä jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä toimiminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää retkeilyjä, tiedotus-, esitelmä-, kokous- ja juhlatilaisuuksia sekä suorittaa muillakin samanlaisilla tavoilla tarkoituksiinsa liittyvää valistustyötä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan hankkia varoja toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia juhlatilaisuuksia. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen pioneeri- ja linnoitus-, rakennus- (rakentaja-) joukoissa palvellut tai palveleva Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy.

5 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä tai toimii kunnian vastaisesti, johtokunta voi erottaa yhdistyksestä.

6 §

Jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Yhdistyksen johtokunta voi sairauden, työkyvyttömyyden tai muun syyn vuoksi anomuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksuvelvollisuudesta.

7 §

Yhdistys lähettää liitolle vuosittain jäsenmaksutilityksensä jäsenluetteloineen, toiminta- ja tilikertomuksensa sekä maksaa liitolle sen määrään jäsenmaksun.

8 §

Yhdistyksen hallituksena toimii vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä, joilla viimeksimainituilla on henkilökohtaiset varamiehet.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä kutsuu tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt.

Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet varamiehineen valitaan vuodeksi kerrallaan.

9 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään 3 johtokunnan jäsentä sitä haluaa.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 jäsentä on saapuvilla.

Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

10 §

Johtokunnan tehtävänä on:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 2. kutsua yhdistys kokouksiinsa ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 3. toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset
 4. vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä
 5. valita yhdistykselle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa tulo- ja menoarvion rajoissa
 6. päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa
 7. laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset
 8. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä
 9. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

11 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 15.3. mennessä johtokunnan lähemmin määräämänä aikana ja paikassa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa johtokunnan harkinnan mukaan tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian vuoksi johtokunnalta pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on vähintään 7 päivää ennen kokousta julkaistava kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähetettävä kirjallisesti yhdistyksen jäsenille.

12 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. esitetään johtokunnan laatima yhdistyksen toimintakertomus sekä yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 5. käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksujen suuruus
 6. valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin
 8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä
 9. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

13 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa johtokunnalle 7 päivän kuluessa.

14 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja, kaksi yhdessä taikka johtokunnan määräämät toimihenkilöt järjestyksessä, joka kullakin kerralla erikseen määrätään..

15 §

Päätökseen, mikä tarkoittaa näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkautumista, vaaditaan vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamis- tai yhdistyksen purkautumisasia on kokouskutsussa mainittava.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti Pioneeriaselajin Liitto r.y: lle tai vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseen.

 • 19.04.2022
  Vuosikokoukset 2021 ja 2022 Säkylässä 19.4.2022

  Arvoisa Satakunnan pioneerikilta ry:n jäsen,

  Olemme eläneet viime vuosina poikkeuksellisia aikoja, eikä tilanne näyttäydy kovin normaalilta tälläkään hetkellä. Viime vuonna sääntömääräinen vuosikokous jäi koronan takia kokonaan pitämättä, joten nyt ohjelmassa on kahden vuoden vuosikokoukset – samana iltana.

  Johtokunta kutsuu jäsenet Satakunnan pioneerikilta ry:n vuosikokouksiin tiistaina 19.4.2022 klo 18.00 Huovinrinteen kerhotaloon (Huovinrinteen upseerikerholle) osoitteeseen Huovintie 23, Säkylä.

  Vuosikokouksissa käsitellään sääntöjen 12§:n mukaiset asiat. Vuosikokouksessa 2022 sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään Satakunnan pioneerikilta ry:n sääntöihin niiden ajantasaistamiseksi tehtävät muutokset. Tärkeimmät muutokset ovat siirtyminen kahden kokouksen malliin. Päivityksiä esitetään myös johtokunnan kokoonpanoon varajäsenten osalta, kokouksien kutsumistapaan ja mahdollisuuteen osallistua kokouksiin etäyhteydellä.

  Molempien vuosikokousten asialistat ja asiakirjaluonnokset (vuosikertomukset, toimintasuunnitelmat, talousarviot sekä sääntömuutos) on lähetetty maanpuolustusrekisterin kautta kaikille, joiden sähköpostiosoite on rekisterissä (50/66 jäsentä).

  Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona on luvannut asettaa asiantuntijan (pkom/sij) antamaan tietoiskun Ukrainassa käytävän sodan pioneeritoiminnasta.

  Kokouksessa on kahvitarjoilu.  Järjestelyjen vuoksi kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan sähköpostitse matti.vihottula(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0400772693 (Matti V) viimeistään 13.4. Mahdolliset vuosikokoukseen liittyvät esitykset ja kysymykset pyydän lähettämään sähköpostiviestillä.

  Johtokunta toivoo runsasta osanottoa, tervetuloa!

  Hyvää kevättä,
  terveisin killan sihteeri Matti V

  Lue lisää
 • 09.12.2021
  Killan informaatiotilaisuus 9.12.2021 Säkylässä
  Satakunnan Pioneerikilta ry järjestää informaatiotilaisuuden pioneeriaselajin reserviläisille suunnatusta koulutustarjonnasta to 9.12.2021 klo 18:00 – 20:00 Huovinrinteen upseerikerholla osoitteessa Huovintie 23, Säkylä.  Tilaisuus on vastaava kuin joulukuussa 2020 järjestetty, ja tälläkin kertaa järjestetään etäosallistumismahdollisuus Teamsilla.

  Tilaisuuden ohjelma on lähetetty maanpuolustusrekisterin sähköpostin kautta. Kilta tarjoaa pienen iltapalan tilaisuuteen osallistuville. Siksi pyydän ilmoittamaan viimeistään 7.12., mikäli saavut upseerikerholle. Jos osallistut etäyhteydellä Teams -kokoukseen, ilmoita myös siitä allekirjoittaneelle, jotta voimme lähettää linkin osallistumista varten.

  Maanpuolustusrekisteriin sähköpostiosoitteensa antaneet jäsenet  ovat saaneet hakuohjeen MPK:n kurssille, jolla koulutetaan reserviläiskouluttajan tehtäviin. Oppilasesitysten määräaika on 30.11.2021.

  Kilta aikoo perustaa jäsentensä välille sähköpostiviestittelyä kevyemmän viestintäkanavan (lähinnä koulutusasioista tiedottamista varten) WhatsApp:ia käyttäen. Mikäli haluat liittyä tähän ryhmään, pyydän ilmoittamaan nimen ja puhelinnumeron allekirjoittaneelle.

  Killan vuosikokouksen 2021 ajankohtaa on siirretty useita kertoja. Viimeisin epävirallinen päätös on siirtää kokous pidettäväksi seuraavan vuosikokouksen yhteydessä ennen 15.3.2022. Perinteinen killan jouluateria jätetään tänä vuonna järjestämättä.

   

  Lue lisää
 • 26.08.2021
  Vuosikokous 2021 siirretään pidettäväksi myöhemmin

  Johtokunnan aikaisemmin killan jäsenille lähettämä kutsu vuosikokoukseen torstaina 26.8.2021 klo 18:00 Huovinrinteen kerhotaloon perutaan.

  Vuosikokous tullaan pitämään myöhemmin, erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

  Ajankohdan perumisen syynä on koronaviruksen aiheuttama epidemiologinen tilanne, jonka kokonaisarvion perusteella Satakunta on siirtynyt leviämisvaiheeseen. Erityisen paha tilanteen arvioidaan olevan Raumalla ja Etelä-Satakunnassa (Eurajoki ja Kokemäki, Eura, Säkylä ja Huittinen).

  Johtokunta

  Lue lisää
 • 25.07.2021
  Vuosikokous 26.8.2021 klo 18:00 Säkylässä

  Killan johtokunta suunnitteli pitävänsä kuluvan vuoden vuosikokouksen Säkylässä valtakunnallisen pioneeri- ja suojelujotoksen ja Schmardenin päivän tapahtumiin liittyen 23. – 25.7.2021 välisenä aikana. Jotos kuitenkin peruttiin, joten vuosikokoustakaan ei kutsuttu koolle.

  Johtokunta kutsuu jäsenet vuosikokoukseen torstaina 26.8.2021 klo 18:00 Huovinrinteen kerhotaloon (Huovinrinteen upseerikerholle) osoitteeseen Huovintie 23, Säkylä.

  Kokouksessa käsitellään killan sääntöjen 12§:n mukaiset asiat. Ohessa on tämänhetkinen luonnos vuosikokouksen esityslistaksi. Kokoukseen pyritään saamaan esitelmä jäsenistöä kiinnostavasta aiheesta.

  Järjestelyjen vuoksi kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan sähköpostitse matti.vihottula(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0400772693 (Matti V) viimeistään 24.8. Mahdolliset vuosikokoukseen liittyvät  kysymykset pyydän lähettämään sähköpostiviestillä.

  Johtokunta toivoo runsasta osanottoa, tervetuloa!

  P.S. Esityslista on lähetetty maanpuolustusrekisterin kautta kaikille, joiden sähköpostiosoite on rekisterissä. Tavoitettavuuden lisäämiseksi toivotaan, että mahdollisimman moni jäsen käy täydentämässä tietonsa ajan tasalle kyseisessä jäsenrekisterissä osoitteessa https://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/jasenrekisteri

   

  Lue lisää
 • 09.12.2020
  Satakunnan Pioneerikilta ry:n jouluateria perutaan, sen sijaan informaatiotilaisuus 9.12. klo18:00 Huovinrinteen upseerikerholla

  Satakunnan Pioneerikilta ei järjestä jouluateriaa koronavirustilanteen takia tänä vuonna. Pitkälle perinteelle tulee tauko. Jouluaterian sijasta järjestetään informaatiotilaisuus pioneeriaselajin reserviläisille suunnatusta vapaaehtoisesta koulutuksesta. Tilaisuuteen toivotetaan tervetulleeksi kaikki asiasta kiinnostuneet ja erityisesti koulutustapahtumiin halukkaat jäsenet. Jokainen kiltamme jäsen voi osallistua.

  Hakku-projektin toimintatavan muutos on vaikuttanut mahdollisuuksiin tukea pataljoonan henkilöstöä ja varusmiehiä. Haluaisimme tukea myös vapaaehtoiseen koulutukseen osallistuvia jäseniämme. Haasteita on, mutta uudet jäsenet tuovat varmasti lisäpontta kiltamme toimintaan. Killan johtokunta kaipaa innokkaita jäseniä ja uusia ideoita.

  Toivotan jäsenillemme Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
  Olli Niemensivu
  Puheenjohtaja

  ———————————————————————————————————————————————————————-

  Informaatiotilaisuus pioneeriaselajin reserviläisille suunnatusta koulutustarjonnasta

  Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta yhteistyössä 14 jäsenjärjestönsä, mm. maan suurimpien reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Pioneeriaselajin Liitto ry on neuvotellut Puolustusvoimien kanssa sopimuksen, jonka myötä reserviläisten on mahdollista osallistua Maasotakoulun kursseille kadettien mukana. Tilaisuudessa esitellään mm. näitä mahdollisuuksia Satakunnan Pioneerikilta ry:n koulutusvastaavan Antti Riepposen valmistelemalla tavalla seuraavan ohjelman mukaisesti.

  Viime viikkoina kiltaan on saatu seitsemän uutta jäsentä, ja toivomme kehityksen jatkuvan samansuuntaisena. Moni on halukas osallistumaan reserviläisille suunnattuun koulutukseen.  Sähköpostiosoitteensa maanpuolustusrekisteriin ilmoittaneet jäsenet ovat saaneet tähän tilaisuuteen kutsun yhteydessä liitetiedostona PAL:n koulutuspäällikön lähettämän viestin pioneerialan koulutustarjonnasta, johon halukkaista ehdokkaista kilta tekee oman puoltojärjestyksensä.

  1) Aloitus ja ruokailu (noin 30 min)

  Lyhyet osallistujien esittelyt, ruokailussa on tarjolla kerhoemännän valmistamia pitsapaloja ja salaattia sekä jälkiruokana kahvi. Ruokailun aikana Matti Vihottula kertoo lyhyesti Huovinrinteen kerhokiinteistön nykytilanteesta sekä esittelee Satakunnan Pioneerikilta ry:n ja toimintaan liittyvät muut yhdistykset

  2) Lounais-Suomen aluetoimiston puheenvuoro (noin 20 min)

  Paikallispuolustus pioneerinäkökulmasta

  • aluetoimiston tarpeet reservin pioneeriosaamiselle
  • aluetoimiston näkymä reservin pioneerikoulutustapahtumista 2021

  3) Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan komentajan puheenvuoro (noin 15 min)

  Katsaus pataljoonan toimintaan 2020 – 2021

  • tuotannossa olevat joukkotyypit: pioneerikomppania, suojelukomppania, Suojelun erikoisosasto
  • reserviläisyhteistyön ajatuksia (reserviläiset VEH/KH -kouluttajina)

  4) MPK:n ja PAL:n reservin pioneerikoulutussuunnitelma – Antti Riepponen (noin 15 min)

  • Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseina toteutettavat 20 pioneerikoulutuskokonaisuutta
  • PAL:n reservin koulutuksen kehittämissuunnitelma 2021 – 2025
  • keskustelua MPK:n / PV:n kurssien näkyvyydestä kiinnostuneille kurssilaisille

  5) Verkostoituminen ja keskustelua killan toiminnasta 2021 (noin 20 min)

  • killan toiminnan eri osa-alueet
  • vuosi 2021: tiedossa olevat koulutukset, jotka killan jäsenet toteuttavat / osallistuvat
  • pataljoonan / aluetoimiston odotukset paikallisesta pioneerikouluttajapoolista
  • jäsenistöltä tulleita toiveita: esimerkiksi ovien murtoräjäyttämisen harjoitus

  Paikalle saapuvien (ruokailijoiden) ilmoittautuminen killan sihteerille (Matti Vihottula) viimeistään 2.12. sähköpostitse tai puhelimitse 0400 772693.  Kilta kustantaa em. tarjoilun.

  Tilaisuuteen järjestetään mahdollisuus osallistua etänä neuvottelupuhelun tai Teamsin välityksellä. Etänä osallistujia pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa info-tilaisuuden järjestäjälle viimeistään 8.12. (etäosallistujia pyydetään liittymään kokoukseen ennen klo 18:00:aa). Osa esittelyaineistosta voidaan jakaa etukäteen etänä osallistuville, josta pyyntö pitää tehdä Antille.

  Näillä näkymin tilaisuuteen ovat osallistumassa SATPIONVPKOM evl Jarkko Patrikainen sekä 1.1.2021 lukien tehtävään määrätty maj Antti Rajahalme sekä LSALTSOn edustajana kapt Tomi Saikkonen.

  Tilaisuudessa ei noudateta pukukoodeja vaan osallistujat toivotetaan tervetulleiksi rennossa vaatetuksessa. Sen sijaan noudatamme valtioneuvoston antamia rajoituksia sekä THL:n suosituksia ja ohjeita. Kokoontuminen toteutetaan erityistä varovaisuutta noudattaen etäisyyksien ja hygienian suhteen. Tilaisuuteen ei pidä osallistua sairaana ja osallistujien tulee varata kasvomaskit mukaansa.

  Nähdään kerholla!

  Johtokunnan puolesta, sihteeri Matti Vihottula

  Lue lisää
 • 25.03.2020
  Vuosikokous pidetään 24.8.2020 klo 17:30 Raumalla
  Kesäkuun alussa lähetetyn ennakkotiedon mukaisesti Satakunnan Pioneerikilta ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 24.8.2020 Raumalla.
  Kokouspaikaksi on sovittu hienossa merimaisemassa sijaitseva tilausravintola Aarnkari (osoitteessa Aarnkari 1), ja kokous alkaa klo 17:30.
  Kokouksessa käsitellään killan sääntöjen 12§:n mukaiset asiat. Esityslista on lähetetty maanpuolustusrekisterin kautta kaikille, joiden sähköpostiosoite on rekisterissä. Tavoitettavuuden lisäämiseksi toivotaan, että mahdollisimman moni jäsen käy täydentämässä tietonsa ajan tasalle kyseisessä jäsenrekisterissä osoitteessa https://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/jasenrekisteri
  Kokouksen alussa Timo Iltanen Raikka Oy:stä kertoo ajankohtaista tietoa pioneerivälineiden kehittämisestä. Ohjelmaan kuuluu myös kahvitarjoilu (sämpylä ja täytekakku). Kokouskustannusten kattamiseksi kerätään vapaaehtoinen kahvimaksu.
  Järjestelyjen vuoksi kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan viimeistään to 20.8. sähköpostitse matti.vihottula(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0400772693 (Matti V).
  Toivomme runsasta osanottoa, tervetuloa!                     Johtokunta
  Lue lisää
 • 09.12.2019
  Jouluateria 9.12.2019 klo 18:00

  Satakunnan Pioneerikillan jäsenet avec             Kutsu jouluaterialle    

  Satakunnan Pioneerikilta ry järjestää perinteisen jouluaterian Huovinrinteen Upseerikerholla ma 9.12.2019 klo 18:00, johon tilaisuuteen kutsutaan killan jäsenet seuralaisineen sekä Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonasta aselajimme edustajia.

  Veteraanijäsenet seuralaisineen/avustajineen kutsutaan kunniavieraiksemme, ja kilta kustantaa heidän ateriansa. Ilmoittautuminen sihteerille (Matti Vihottula) viimeistään 2.12. sähköpostitse tai puhelimitse 0400 772693. Samassa yhteydessä selvitetään mahdolliset kyytitarpeet.

  Muiden jäsenten toivotaan ilmoittautuvan samalla tavalla sekä maksamalla 2.12. kuluessa omakustannusosuus 15 € / hlö killan tilille nro FI74 5700 8120 3514 11. Kilta maksaa loppuosuuden. Sihteeri hoitaa asiaa.

  Lämpimästi tervetuloa.                                                 Johtokunta

  P.S. Tilaisuuteen kutsutaan sähköpostiviestillä ne jäsenet, jotka ovat sp-osoitteensa maanpuolustusrekisteriin ilmoittaneet. Kutsu on julkaistu myös osoitteessa https://mpkl.fi/jasenyhdistys/satakunnan-pioneerikilta-ry/ välilehdellä ”Tapahtumat”.

  Lue lisää
 • 23.10.2019
  Vierailu Niinisalon varuskunnassa ja ravikuningattaren luona 23.10.2019

  Vierailu Porin prikaatin Niinisalon varuskuntaan ja Sanna Päiviken tallille 23.10.2019

  Satakunnan Pioneerikilta ry:n johto on anonut Porin prikaatin komentajalta lupaa vierailla Niinisalon varuskunnassa, ja komentaja on myöntänyt siihen luvan. Päiväksi on valittu keskiviikko 23.10.2019 ja ajankohdaksi klo 14:00 alkaen. Varuskuntavierailun jälkeen on tarkoitus tutustua vielä vuoden 2019 ravikuningattaren Vieskerin Virvan valmennustalliin Kankaanpäässä. Ohjelman on suunniteltu päättyvän noin klo 16:45.

  Johtokunta kutsuu jäseniään ja teidän kauttanne myös muita asiasta kiinnostuneita osallistumaan vierailuun. Niinisaloon on tarkoitus matkustaa omilla kimppakyydeillä, ja tilaisuus aloitetaan varuskunnan portilta klo 14:00. Isäntänä toimii Pohjanmaan tykistörykmentin komentaja evl Antti Pirinen, jonka johdolla tutustumme luokkatiloissa tykistöjoukkojen tämän päivän koulutukseen vajaan tunnin ajan. Tämän jälkeen suunnitelmissa on juoda kahvit Niinisalon sotilaskodissa, johon tilaisuuteen on tarkoitus kutsua myös Pohjankankaan tykistökillan edustaja. Ennen varuskunnasta lähtöä suunnitelmissa on kiertää kasarmialueella lyhyt esittelykierros.

  Talli Vanhahongon omistama Vieskerin Virva on Sanna Päiviken tallissa ja valmennuksessa muutama kilometri Kankaanpään keskustasta Honkajoen suuntaan osoitteessa Isosalontie 49. Lyhyen vierailun tarkoituksena on tervehtiä ravikuningatarta ja tutustua tallin toimintaan.

  Vierailuun osallistujia pyydetään ilmoittamaan nimensä ja syntymäaikansa sihteerille viimeistään ti 15.10. mennessä osoitteella matti.vihottula@gmail.com tai tekstiviestillä puhelinnumeroon 0400772693.

  Tervetuloa.


  Vierailuun osallistui kaksitoista kiltalaista. Isäntänä toimi Pohjanmaan jääkäripataljoonan komentaja everstiluutnantti Pasi Tolvanen yhdessä kapteeni Raine Lauhasen kanssa. Kuulimme katsauksen Niinisalon varuskunnan historiasta ja nykypäivän koulutuksesta sekä kävimme tarkastamassa varusmiesten majoitustilat lamellikasarmissa. Tykistökillan edustaja ei voinut osallistua tilaisuuteen. Kiitokset isännille ja vierailun osanottajille.

  RUK:n muistomerkillä otettiin yhteiskuva.

  Varuskuntavierailun jälkeen kävimme tervehtimässä hallitsevaa ravikuningatarta Vieskerin Virvaa valmennustallillaan. Yhdeksänvuotias tamma on ansaitulla kilpailutauolla.

  Lue lisää
 • 25.07.2019
  SCHMARDENIN PÄIVÄN VIETTO PORIN PRIKAATISSA 25.7.2019

  Pioneeriaselajin perinnepäivää, Schmardenin päivää vietetään Porin prikaatissa 25.7.2019. Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan esikunta.

  Juhlapäivän tilaisuuksiin kutsutaan myös alueen pioneerikiltojen jäsenistö. Varusmiesten omaiset ovat tervetulleita toiminnan esittelyyn sekä seuraamaan paraatia, johon osallistuu koko pataljoona.

  Päivän ohjelma on seuraava:

  13:00 Toiminnan esittely / Porilaisaukio (loppuu klo 15:30) Pataljoonan toiminnan, suorituskykyjen, kaluston ja koulutushaarojen esittelyt. Lisäksi kiltojen ja pioneeriaselajin yhteistyökumppaneiden esittelyt.
  13:30 – 14:00 Paraati / Porilaisaukio
  14:30 – 15:00 INFO-tilaisuus / ELKA – Vapaaehtoisen maanpuolustuksen info. Painopisteenä vuoden 2020 pioneeri VEH sekä JOTOS 2020.
  16:30 – 18:30 Juhlaesitelmä, päivällinen / Upseerikerho
  18:30 – 21:00 Illanvietto / Upseerikerho

  Tilaisuuksiin osallistuvia kiltalaisia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan killan sihteerille sähköpostitse osoitteella matti.vihottula(at)gmail.com 5.7.2019 mennessä.

   

   

   

  Lue lisää
 • 14.03.2019
  Vuosikokous 14.3.2019 klo 18:00 Porin prikaatissa

  Satakunnan Pioneerikilta ry:n vuosikokous pidetään torstaina 14.3.2019 Porin prikaatissa erikseen ilmoitettavassa paikassa.

  Juomme kokouskahvit ennen kokousta klo 18:00 Säkylän sotilaskodissa osoitteessa Porilaistie 1, Säkylä, jonka jälkeen siirrymme kootusti isäntämme johdolla kokouspaikkaan. Olethan paikalla määräaikaan mennessä, jos aiot kahvitella.

  Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12§:n mukaiset asiat. Esityslista on lähetetty maanpuolustusrekisterin kautta kaikille, joiden sähköpostiosoite on rekisterissä.

  Tervetuloa!                                 Johtokunta

  P.S. Toivotaan, että mahdollisimman moni jäsen käy täydentämässä tietonsa ajan tasalle kyseisessä jäsenrekisterissä osoitteessa https://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/jasenrekisteri

  Lue lisää
 • 05.12.2018
  Jouluateria 5.12.2018 klo 18:00
  Satakunnan Pioneerikilta järjestää perinteisen jouluaterian Huovinrinteen Upseerikerholla ke 5.12.2018 klo 18:00, johon tilaisuuteen kutsutaan killan jäsenet seuralaisineen.
  Tilaisuuteen kutsutaan myös erikseen sähköpostiviestillä ne jäsenet, jotka ovat sp-osoitteensa maanpuolustusrekisteriin ilmoittaneet.

  Käytäntö on muuten aikaisempien vuosien kaltainen. Veteraanijäsenet seuralaisineen/avustajineen kutsutaan kunniavieraiksemme, ja kilta kustantaa heidän ateriansa. Ilmoittautuminen Matille viimeistään 28.11. sähköpostitse tai puhelimitse  0400 772693. Samassa yhteydessä selvitetään mahdolliset kyytitarpeet.

  Muiden jäsenten toivotaan ilmoittautuvan samalla tavalla sekä maksamalla 28.11. kuluessa omakustannusosuus 15 € / hlö killan tilille nro FI74 5700 8120 3514 11. Kilta maksaa loppuosuuden. Sihteeri hoitaa asiaa.

  Lämpimästi tervetuloa.                                                 Johtokunta

  Lue lisää
 • 25.07.2018
  Schmardenin päivän tilaisuus Säkylässä 25.7.2018

                                                                              

  102.  Schmardenin päivää vietetään Huovinrinteellä Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan isännöimänä keskiviikkona 25.7.2018 klo 12.30 alkaen. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki pioneerit (ml suojelukoulutetut) ja pioneerihenkiset.

  Ohjelma:    
  12.30 – 13.00   Paraatikatselmus urheilukentällä (paikalla oltava 12.15)
  13.00 – 14.00   Toimintanäytös ja kalustoesittely urheilukentällä
  14.00 – 15.30   Päiväjuhla upseerikerholla (kutsuvieraat)
  Paraatikatselmukseen ja sitä seuraavaan toimintanäytökseen sekä kalustoesittelyyn on vapaa pääsy. Yleisön toivotaan saapuvan klo 12.15 mennessä. Sotilaskodin palvelut ovat luonnollisesti kaikkien käytettävissä. Vieraat päiväjuhlaan kutsutaan erikseen.
  Satakunnan Pioneerikilta ry osallistuu tapahtuman järjestelyihin.
  Tervetuloa!     
  Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona   &  Satakunnan Pioneerikilta ry
  Lue lisää
 • 30.05.2018
  Vierailu Porin prikaatiin 30.5.2018

  Vierailu Porin prikaatin ampumaharjoitukseen 30.5.2018

  Satakunnan Pioneerikilta ry:n johtokunta on alustavasti sopinut Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan johdon kanssa vierailusta seuraamaan kansainvälisen valmiusjoukon koulutusta. Päiväksi on valittu keskiviikko 30.5.2018, jolloin 1.Pioneerikomppanialla on käynnissä heidän ”loppusotansa”, joka on samalla arviointiharjoitus.

  Johtokunta kutsuu jäseniään ja teidän kauttanne myös muita asiasta kiinnostuneita osallistumaan vierailuun. Tilaisuus aloitetaan 30.5. klo 14:00 Huovinrinteen harjoitusalueella Camp Maurissa, os. Taisteluampuma-alueentie 15. Pääsemme tutustumaan pioneereille annettavaa kansainvälisen jakson koulutusta noin kolmen tunnin ajan.

  Ohjelmaan kuuluvat yleisesittely, harjoituksen eri aiheiden seuraamista sekä lopuksi käynti 1.Pioneerikomppanian peruskorjatuissa majoitustiloissa. Jossain vaiheessa nautitaan sotilaskodin kahvit. Pitkämatkalaiset voivat nauttia tarpeen mukaan sotilaskodin palveluista ennen maastoon lähtöäkin omakustanteisesti.

  Vierailuun on syytä pukeutua maastoon ja sääolosuhteisiin soveltuviin varusteisiin.

  Vierailuun osallistujia pyydetään ilmoittamaan nimensä sihteerille viimeistään ti 22.5. mennessä osoitteella matti.vihottula@gmail.com tai tekstiviestillä puhelinnumeroon 0400772693. Kiltaan kuulumattomien henkilöiden osalta on ilmoitettava nimen lisäksi myös syntymäaika.

  Tervetuloa.

  Lue lisää
 • 08.03.2018
  Satakunnan Pioneerikilta ry:n vuosikokous 8.3.2018 klo 18:00

  Satakunnan Pioneerikilta ry:n vuosikokous pidetään Säkylän Sotilaskodin yläkerran kerhohuoneessa osoitteessa Porilaistie 1, Säkylä   torstaina 8.3.2018 klo 18.00.

  Käsitellään sääntöjen 12§:n mukaiset asiat. Esityslista on lähetetty sähköpostitse  kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on maanpuolustusrekisterissä.

  Toivotaan, että mahdollisimman moni jäsen käy täydentämässä tietonsa ajan tasalle kyseisessä jäsenrekisterissä.

  Tervetuloa!                                 Johtokunta

  Lue lisää
 • 07.12.2017
  Jouluateria 7.12.2017

  Satakunnan Pioneerikilta järjestää perinteisen jouluaterian Huovinrinteen Upseerikerholla to 7.12.2017 klo 18:00.

  Tilaisuuteen kutsutaan erikseen sähköpostiviestillä ne jäsenet, jotka ovat sp-osoitteensa maanpuolustusrekisteriin ilmoittaneet. Kutsu julkaistaan myös Hakussa no 4/2017, jonka ilmestymispäivä on tilaisuuteen ilmoittautumisviikolla.

  Käytäntö on muuten aikaisempien vuosien kaltainen. Veteraanijäsenet kutsutaan kunniavieraiksemme, ja kilta kustantaa heidän ateriansa. Ilmoittautuminen Matille viimeistään 1.12. sähköpostitse tai puhelimitse  0400 772693. Samassa yhteydessä selvitetään mahdolliset kyytitarpeet. Muiden jäsenten toivotaan ilmoittautuvan samalla tavalla sekä maksamalla 1.12. kuluessa omakustannusosuus 25 € / hlö killan tilille nro FI74 5700 8120 3514 11. Sihteeri hoitaa asiaa.

  Lämpimästi tervetuloa.                                                 Johtokunta

  Lue lisää
 • 25.07.2017
  Schmardenin päivän tilaisuus Säkylässä 25.7.2017

   

  Ohjelma:    
  0930 – 1000   Paraatikatselmus / urheilukenttä (paikalla oltava 0915)
  1000 – 1100   Toimintanäytös + kalustoesittely / urheilukenttä
  1100 – 1200   Lounas / varuskuntaruokala (kutsuvieraat)
  1200 – 1300   Päiväjuhla upseerikerholla (kutsuvieraat)
  Paraatikatselmukseen ja sitä seuraavaan toimintanäytökseen sekä kalustoesittelyyn on vapaa pääsy. Sotilaskodin palvelut ovat luonnollisesti kaikkien käytettävissä. Lounaalle ja päiväjuhlaan kutsutaan erikseen.
  Satakunnan Pioneerikilta ry osallistuu tapahtuman järjestelyihin.
  Tervetuloa!      Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona   &  Satakunnan Pioneerikilta ry

   

   

   

  Lue lisää
Takaisin jäsenyhteisölistaukseen