Hyväksytty syyskokouksessa 30.11.2016

Hyväksytty syyskokouksessa 30.11.2016