Korian Pioneerikilta ry

korian_pioneerikilta_pieni_jpg

dsc_6256

Kuva: Ilkka Jaakkola

”Pioneerikilta ry on perustettu 16.9.1962 Korialla, joten se on täyttänyt 56 vuotta. Kilta on maan vanhin pioneeriaselajikilta. Alaosastoksi liitettiin heti jo vuonna 1958 perustettu sodanaikaisen PionP 14:n kilta veteraaneineen. Lahden Seudun Pioneerikilta tuli alaosastoksi vuonna 1964. Vuonna 1987 perustettu Etelä – Karjalan Pioneerit liittyi killan alaosastoksi Lappeenrannasta. Killan lippu naulattiin Korian Sotilaskodissa 26.7.1969. Pioneerikilta vaihtoi nimensä Korian Pioneerikillaksi vuonna 1984”.


Toiminnan tarkoitus

Killan tarkoituksena on valtiovallan hyväksymien voimassa olevien sopimusten velvoitukset huomioiden

* maanpuolustushengen vaaliminen,
* pioneerijoukoissa palvelleiden toisiinsa lähentäminen,
* alueellaan asuvien aseveliveteraanien henkinen ja aineellinen tukeminen sekä
* jäsenten keskeisenä yhdyssiteenä toimiminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää retkeilyjä, tiedotus-, esitelmä-, kokous- ja juhlatilaisuuksia ja tekee muillakin tavoin tarkoituksiinsa liittyvää valistustyötä.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen pioneeri- ja linnoitus-, rakennus- (rakentaja-) joukoissa palvellut tai palveleva Suomen kansalainen, nainen tai mies, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy jäseneksi.

 

PIONEERIASELAJIN LIITTO ry
pioneeriaselajinliitto.fi


KORIAN PIONEERIKILTA RY

Hallitus:       

Puheenjohtaja:
Ilkka Jaakkola                                 Sepänkatu  2 A 4, 15150 Lahti
ilkkajaa (a) gmail.com
+358 40 055 2790

Varapuheenjohtaja:
Esa Simpanen                                Laaksokatu 24 A 2, 15150 Lahti
esa.simpanen (a) phnet.fi
+358 40 5080215

Sihteeri:
Kati Patjas
korian.pioneerikilta (a) gmail.com


KORIAN PIONEERIKILTA RY / LAHDEN ALA – OSASTO

Hallitus:

Puheenjohtaja:
Arto Koistinen
Taavelintie 37, 16730 Kutajärvi
arto.koistinen (a) phnet.fi
0400 355929

Varapuheenjohtaja:
Eero Laakso
Tammelankankaantie 18, 15550 Nastola
eero.laakso (a) pp5.inet.fi
040 7403094

Sihteeri:
Pekka Ylöstalo
Hirsitie 6, 16100 Uusiylä
pekka.ylostalo (a) phnet.fi
044 5498223

korian_pioneerikilta_pieni_jpg

Korian Pioneerikilta - Jäsenlomake

Jäsenilmoituslomake 2019
 • Kirjoita allaolevaan kenttään kuvassa näkyvä teksti
 • Palaa tälle Jäseneksi-välilehdelle lomakkeen lähetyksen jälkeen nähdäksesi menikö lomake läpi tai oliko siinä vielä korjattavaa.

korian_pioneerikilta_pieni_jpg

Korian Pioneerikilta r.y.                           Säännöt   Rekisterinro  138.584

Korian Pioneerikilta ry:n säännöt

Hyväksytty killan vuosikokouksessa 11.03.2017

Nimi, kotipaikka ja toimialue

1§    Yhdistyksen nimi on Korian Pioneerikilta ry ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

Tarkoitus ja toiminta

2§    Kilta on jäsenenä Pioneeriaselajin Liitto ry  nimisessä yhdistyksessä, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi ja jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kilta voi lisäksi kuulua jäsenenä myös muihin kiltatoiminnan keskusjärjestöihin.

3§    Killan tarkoituksena on valtiovallan hyväksymien  voimassa olevien  sopimusten velvoitukset huomioon ottaen  maanpuolustushengen vaaliminen, pioneeritaitojen ja –koulutuksen edistäminen,  pioneerijoukoissa palvelleiden toisiinsa lähentäminen,  aselajiveteraanien henkinen ja aineellinen tukeminen sekä jäsentensä  yhdyssiteenä toimiminen, liiton piiriin kuuluvien   perinteiden vaaliminen  sekä pioneerijoukoissa palvelevien varusmiesten  viihtyisyyden edistäminen,  maanpuolustustietouden levittäminen ,  maanpuolustusharrastuksen edistäminen sekä yhteistyön kehittäminen muiden maanpuolustusjärjestöjen ja Puolustusvoimien kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi kerätä perinneaineistoa, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, koulutus-, kilpailu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia.

Tehtävien toteuttamisesta aiheutuvat menot katetaan killan omaisuudesta ja toiminnasta saatavilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla. Kilta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja, hakea apurahoja, harjoittaa yhdistyslain 5§:n mukaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4§    Killan jäseneksi voi liittyä jokainen suomalainen pioneeri-, suojelu- ja linnoitusrakennus-(rakentaja-) joukoissa palvellut tai palveleva Suomen kansalainen.

Killan jäseneksi voidaan hyväksyä myös Suomen kansalainen tai maanpuolustuksen hyväksi toimiva rekisteröity yhdistys,  joka ei täytä yllämainittua ehtoa. Jäsenyyden edellytyksenä on , että henkilö tai yhdistys hyväksyy killan tarkoituksen ja toimintamuodot.

Killan kannatusjäseniksi voivat päästä muut kuin edellä mainitut ehdot täyttävät Suomen kansalaiset.  Kannatusjäsenillä  ei ole äänioikeutta killan kokouksissa.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää killan hallitus.

Varsinaiselta sekä kannatusjäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää killan syyskokous.

Killan kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti killan hyväksi tai merkittävällä tavalla tukenut killan toimintaa.  Jäsen voidaan kutsua kunniapuheenjohtajaksi ,  mikäli hän on toiminut killan hallituksen puheenjohtajana.

Kunniapuheenjohtaja ja –jäsen ei maksa jäsenmaksua.

Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja, killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään.

5§    Jäsen, joka haluaa erota killasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti killan kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä. Hallitus voi esitetyn pätevän syyn vuoksi erottaa hänet jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muutoin toiminnallaan vahingoittaa kiltaa, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti tai jättää jäsenmaksun kehotuksista  huolimatta  suorittamatta.

6§    Jäsen suorittaa killalle vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Killan hallitus voi sairauden , työkyvyttömyyden tai muun syyn vuoksi anomuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksuvelvollisuudestaan. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7§    Kilta suorittaa liitolle vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.  Mikäli kilta kuuluu muihin kiltatoiminnan keskusjärjestöihin (MPKL ry), täyttää se vastaavasti velvoitteensa myös niitä kohtaan. Maanpuolustuskiltojen Liitto ry  hoitaa keskitetysti jäsenmaksut MPKL ry:lle, PAL ry:lle ja lähettää jäsenlaskun killan jäsenelle. MPKL ry pitää samalla MPKL ry:n kuuluvien kiltojen jäsenrekisteriä.

Killan toimielimet

8§    Killan toimintaa johtaa killan syyskokouksen valitsema killan varsinaisista jäsenistä muodostettu hallitus,  johon kuulu puheenjohtaja ja  kahdeksan jäsentä, joilla viimeksi mainituilla on henkilökohtaiset varamiehet.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt hallitus voi valita myös killan muista jäsenistä.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan . Muut hallituksen jäsenet varamiehineen valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä vuosittain neljä varsinaista ja heidän varajäsenet ovat erovuorossa. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

9§    Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä  sitä haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä jäsentä on saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

10§    Hallituksen tehtävänä on:

 1. Johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 2. Edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana.
 3. Kutsua kilta kokouksiin ja  valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 4. Toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset.
 5. Vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.
 6. Valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkansa tulo- ja menoarvion rajoissa.
 7. Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyyden erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa.
 8. Laatia killan toiminta- ja tilikertomukset sekä tilinpäätökset.
 9. Laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
 10. Hoitaa muut kiltaa koskevat juoksevat asiat.

Kokoukset

11§    Killan jäsenistön kutsuu sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen hallitus,      ilmoittamalla siitä jäsenille killan syyskokouksessa päättämällä tavalla (esim. sähköposti/Hakku-lehti/sanomalehti/kotisivut) tai henkilökohtaisella kutsulla  viimeistään neljätoista (14) vuorokautta  ennen kokousta.

12§    Killan kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Esitetään killan toimintakertomus sekä killan tilinpäätös ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13§    Killan syyskokouksessa, joka pidetään aikaisintaan lokakuussa ja viimeistään joulukuun viidenteentoista (15) päivään mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 4. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 5. Valitaan killan edustajat liiton kokouksiin.
 6. Valitaan killan edustajat muihin tarvittaviin tehtäviin ja tilaisuuksiin.
 7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14§    Killan ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Tilit ja nimenkirjoittaminen

15§    Killan tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.  Killan tilinpäätös, tilit, toimintakertomus ja muut tarpeelliset asiakirjat  on kuukautta (1) ennen kevätkokousta jätettävä toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

16§    Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri taikka hallituksen järjestäytymiskokouksessaan valitsemat toimihenkilöt kaksi aina kerrallaan.

Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

17§    Päätökseen, mikä tarkoittaa näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään ¾ killan kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.  Sääntöjen muuttamis- tai killan purkamisasia on kokouskutsussa mainittava.

18§    Ehdotus, joka tarkoittaa killan purkamista, tulee hyväksytyksi, jos kahdessa vähintään  kuukauden väliajoin pidetyssä killan kokouksessa kumpaisessakin vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.  Killan purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

19§    Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan Pioneeriaselajin Liitto ry:lle tai killan purkamiskokouksen erikseen päättämällä tavalla käytettäväksi killan tarkoitusperien toteuttamiseksi.

 

korian_pioneerikilta_pieni_jpg

 Jääkärivääpeli Väinö Johannes Tuominen

(31. joulukuuta 1890 Nastola – 19. elokuuta 1928) oli suomalainen jääkärivääpeli. Hänen vanhempansa olivat maanviljelijä Johan Tuominen ja Karoliina Oinassilta. Hänet vihittiin avioliittoon vuonna 1925 Elma Hietulan kanssa. Tuominen kävi kaksi luokkaa kansakoulua ja työskenteli puutarhurina ennen liittymistään vapaaehtoisena Saksassa sotilaskoulutusta antavan Jääkäripataljoona 27:n pioneerikomppaniaan 17. joulukuuta 1915. Hän otti osaa taisteluihin ensimmäisessä maailmansodassa Saksan itärintamallaMisse-joellaRiianlahdella ja Schmardenissa sekä Aa-joella.

Tuominen saapui Suomeen (Vaasaan) jääkäreiden pääjoukon mukana aliupseeriksi ylennettynä 25. helmikuuta 1918. Hänet komennettiin Suomen sisällissotaan kuormastoaliupseeriksi 2. jääkärirykmentin 12. jääkäripataljoonan 1. komppaniaan. Hän otti osaa sisällissodan taisteluihin Kalevan kankaalla, Tampereella ja Kauksamolla, Kivennavalla sekä Raivolassa. Sisällissodan jälkeen hänet siirrettiin 12. heinäkuuta 1918 alkaen Pioneerikoulutuspataljoonaan, missä hän toimi kuormastovääpelinä. Myöhemmin hän toimi niin ikään kuormastovääpelinä Pioneeripataljoona 2:ssa (tunnettiin myöhemmin nimellä Rautatiepataljoona). Hänet siirrettiin 31. toukokuuta 1927 alkaen kuormastovääpeliksi Pohjois–Savon rykmenttiin, missä hänet määrättiin lopulta 1. lokakuuta 1927 alkaen rykmentin rehumestariksi. Hänet haudattiin Nastolaan. Ylennykset: Aliupseeri 11. helmikuuta 1918, Varavääpeli 24. joulukuuta 1918, Vääpeli 4. helmikuuta 1920. Kunniamerkit:  Vapaudenristi 4. lk. miekkojen kera,  Vapaussodan muistomitali soljen kera, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 2. lk. mitali,  Jääkärimerkki.


Jääkärimerkin paljastustilaisuus Schmardenin päivänä Luumäen sankarihaudalla

a_Luumaella

Jääkärikapteeni, pioneeri Johan  Evert Kuntun jääkärimerkki  paljastettiin Luumäellä 25.7.2006  Schmardenin taistelun 90-  vuotismuistopäivänä j a  perinnepäivänä.

Tilaisuuden aluksi puhui JP 27  Perinneyhdistyksen  Kymenlaakson osaston  puheenjohtaja, majuri (res)  Paavo Mikkonen. jonka päätteeksi hän yhdessä Marita Janhusen säätiön edustajan kanssa paljasti jääkärimerkin.

Luumäen vanhalla hautausmaalla pidetyssä tilaisuudessa Luumäen kappalainen piti kenttähartauden. Tämän jälkeen siirryttiin Mäntykotiin, jossa prikaatikenraali Asko Kilpinen lausui JP 27 perinneyhdistyksen tervehdyksen. Kahvitarjoilun aikana tilaisuuden järjestäjä, Kymen Pioneeripataljoonan komentaja, majuri Matti Lampinen esitelmöi Schmardenin päivän taistelusta.

Tapahtumaan osallistuivat mm. Itäisen Maanpuolustusalueen komentaja kenraaliluutnantti Ari Puheloinen, Karjalan Prikaatin komentaja prikaatikenraali Jukka Pennanen, kenraalimajuri Sami Sihvo, Luumäen kunnanjohtaja Paavo Tyrväinen ja Kymen Sotilasläänin komentaja eversti Pekka Tynkkynen.

Kymen Pioneeripataljoonasta tilaisuuteen osallistuivat kunniavartio, lippuvartio ja kunniaosasto.


SUOJA 2015 HARJOITUS

Karjalan prikaati toteuttaa SUOJA 2015 –harjoituksen lähiharjoitusalueellaan ja Pahkajärvellä 30.9 -9.10.2015 välisenä aikana.
Harjoituksen tavoitteena on testata linnoittamisjärjestelmä 2015 kokonaisuutena ja selvittää linnoittamisen johtamista osana muuta pioneeritoimintaa ja taistelutilan valmistelua. (Kuvat Ilkka Jaakkola)

Suoja2015_1

Evl Vesa Valtonen esittelee harjoituksen.

Suoja2015_3Suoja2015_6Suoja2015_8

Suoja2015_14Suoja2015_10

Suoja2015_15


Tutustumiskäynti Maasotakoulun Pioneerikouluun 13.11.2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kokoonnuimme  Adolf Ehrnroothin aukiolla rakuunanmäellä jossa meitä oli vastassa vierailun isäntä evl Riku Mikkonen. Kaikkien saavuttua paikalle siirryimme varuskunta ravintola Rakuunaan lounaalle. Lounaan jälkeen teimme lyhyen kävelykierroksen Rakuunanmäellä. Siirryimme Adolf Ehrnroothin kabinettiin josssa kapteeni Pirinen kertoi sanoin ja esitti kuvin rakuunoiden historiaa. Siiryimme autoilla Leirikentän mäelle pioneerikoululle jossa isäntämme esitteli uutta pioneerien opinahjoa ja sen tehtäviä. Vierailun lopuksi nautimme päätöskahvit ja paluumatka alkoi.

Korian Pioneerikilta ry kiittää, evl Riku Mikkosta ja kapt Piristä mahdollisuudesta tutustua Maasotakoulun Pioneerikouluun.


Talkoot Jääkäripioneerikenraalimajuri Väinö Vainion talon portaiden kunnostamiseksi 22.5.2016

Korian Pioneerikillan hallitus oli tehnyt päätöksen korjata talkoilla Kymen Pioneeripataljoonan entisen komentajan, Jääkärikenraali Väinö Vainion talon sekä riista-aitan rikkoutuneet portaat. Tarvittavat materiaalit hankittiin Killan varoin ja talkooporukka kokoontui kauniina toukokuun aamuna Kausalan Autokeitaalle, josta jatkoimme kohteelle Iitin Lepänkantoon.

Vastassa meitä oli talon kunnossapidosta vastaava Vainion lähisukulainen Vanhatalo ja työt saatiin käyntiin vanhojen portaiden purkamisella. Riista-aitan portaat saatiin valmiiksi parissa tunnissa niiden helpomman rakenteen vuoksi. Päärakennuksen portaat veivät hieman kauemmin, mutta asiantuntevat tekomiehet saivat iltapäivän tunteina nekin valmiiksi. Kyllästysaineen kuivumista odotellessa ehdimme nauttia talkoomakkarat, kerätä ’releemme’ ja lopuksi testata portaiden toimivuus. Nyt kelpaa vierailijoiden taas seuraavat vuosikymmenet turvallisesti kivuta portaita.

Kuvissa lähtötilanne, pari työvaihetta ja valmiit portaat. Tekijöinä Korian Pioneerikillasta: Ari Ilander, Ilkka Jaakkola, Risto Penttinen, Matti Rossi, Esa Simpanen ja Pekka Ylöstalo.

Suunnitelmat
Suunnitelmat tarkistettiin ennen purkamista.

Vanhat portat
Vanhat, vaaralliset portaat purettuna.

Talkooporukka
Talkooporukka valmiin työn äärellä.
Kameran takana.  Ilkka Jaakkola.

Teksti ja kuvat: Ilkka Jaakkola

korian_pioneerikilta_pieni_jpg

Toimintakalenteri 2021

Toimintakalenteri 2020

 • 24.08.2017
  Killan uudet säännöt 2017

  Tutustu killan uusiin sääntöihin yläpalkin valikosta säännöt.

  Lue lisää
 • 26.02.2020
  Korian Pioneerikilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous 27.3.2020 klo 18.00

  Killan sääntömääräinen kevätkokous (27.3.2020 kello 1800) perutaan koronavirus epidemian vuoksi. Kokous siretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

  Killan hallitus.

  KUTSU

  HYVÄ KORIAN PIONEERIKILTALAINEN

  Tervetuloa Korian Pioneerikilta ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään paikassa Kymen Paviljonki Helsingintie 408, 45740 Kouvola, perjantaina  27.3.2020 kello 1800.

  Ilkka Jaakkola
  Korian Pioneerikillan puheenjohtaja

  12§    Killan kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  3. Esitetään killan toimintakertomus sekä killan tilinpäätös ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   


  •  

  PS. Killan tulevista tapahtumista saat tietoa sen lisäksi, että tulet kokoukseen kuuntelemaan myös käymällä killan kotisivulla.

  www.korianpioneerikilta.fi                                                                                              

  Lue lisää
 • 28.10.2019
  Korian Pioneerikilta ry:n sääntömääräinen syyskokous 16.11.2019

  HYVÄ KORIAN PIONEERIKILTALAINEN                     KUTSU

  Tervetuloa Korian Pioneerikilta ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään Luumäellä Kahvi-Pakari Saarentie 1 LUUMÄKI lauantaina  16.11.2019 klo 12.00 alkaen.

  Esillä sääntömääräiset asiat ja kenraali Antti Lankisen luento ”Itsenäisyyden tie”. Kahvitarjoilu.

  Ilmoittautumiset 9.11 mennessä tai 040 770 4142

  Kati Patjas
  Korian Pioneerikilta ry, sihteeri.

  13§    Killan syyskokouksessa, joka pidetään aikaisintaan lokakuussa ja viimeistään joulukuun viidenteentoista (15) päivään mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  4. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
  5. Valitaan killan edustajat liiton kokouksiin.
  6. Valitaan killan edustajat muihin tarvittaviin tehtäviin ja tilaisuuksiin.
  7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  •  

  PS. Killan tulevista tapahtumista saat tietoa sen lisäksi, että tulet kokoukseen kuuntelemaan myös käymällä killan kotisivulla.

  Lue lisää
 • 25.02.2020
  KYMPIONP_sidosryhmäpäivä_Pahkajärvellä helatorstaina 21.5.2020

  Kutsu_KYMPIONP_sidosryhmäpäivä_Pahkajärvellä helatorstaina 21.5.2020

  thumbnail of KUTSU_KYMPIONP_sidosryhmäpäivä 21.5.2020

  thumbnail of Liite_ajo-ohje_sidosryhmäpäivä 21.5.2020_KYMPIONP

   

  Lue lisää
 • 14.09.2020
  KORIAN PIONEERIKILTA R.Y:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

  KUTSU

  HYVÄ KORIAN PIONEERIKILTALAINEN

  Tervetuloa Korian Pioneerikilta ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään paikassa, Ravintola Marina, Porvarinpolku 8 45610 Koria, tiistaina  29.9.2020 kello 1800.

  Ilkka Jaakkola
  Korian Pioneerikillan puheenjohtaja

  12§    Killan kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  3. Esitetään killan toimintakertomus sekä killan tilinpäätös ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  Lue lisää
Takaisin jäsenyhteisölistaukseen